גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כיצד משפיעה המערכת הבנקאית על האקלים והמצב החברתי? הבנקים יחויבו לדווח על היבטי ESG בפעילותם

הבנקים יידרשו להציג באופן שקוף לציבור את ההיבטים הסביבתיים, החברתיים והנוגעים לממשל תאגידי בפעילותם (ESG), כך במסגרת צעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים ● בדוח הדירקטוריון יחוייבו הבנקים להתייחס לסיכוני אקלים והשפעתם על פעילותם הפיננסית ● זהו צעד ראשון, כאשר בשלב זה לבנקים נותרה גמישות רבה באשר למדידת השפעתם והצגתה לציבור

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן / צילום: אייל טואג
המפקח על הבנקים, יאיר אבידן / צילום: אייל טואג

ישראל מיישרת קו עם העולם: בנקים יידרשו להציג באופן שקוף לציבור את ההיבטים הסביבתיים, החברתיים והנוגעים לממשל תאגידי בפעילותם (ESG), כך במסגרת צעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים כדי לחזק את תרומת המערכת הבנקאית לסביבה ולחברה. בחוזר שפרסם הבוקר (א') המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, הוא דורש מתאגידים בנקאיים להרחיב את הגילוי לציבור על החשיפה לסיכונים סביבתיים, לרבות סיכוני אקלים, וכן יהיה על הבנקים לפרט כיצד ההיבטים הללו משתלבים ביעדים ובאסטרטגיה העסקית שלהם.

לאור הנחיות בנושא גילוי על סיכונים הנובעים משינויי אקלים שפורסמו לאחרונה בעולם, המפקח על הבנקים מטיל על התאגידים לבחון את הצורך להרחיב את הגילוי בנושא, כדי לשקף שינויים מהותיים בסיכונים הסביבתיים הספציפיים אליהם חשוף הבנק, לרבות בשל התפתחויות הקשורות לשינויי אקלים ולסיכוני מעבר, ולשקף שינויים מהותיים באופן הניהול של סיכונים אלה.

לפי ההוראות החדשות, גופי ניהול הסיכונים בבנקים ידרשו להביא בחשבון השפעה של הסכמים בינלאומיים הקשורים לסיכונים סביבתיים ואקלימיים (דוגמת הסכם פריז) על פעילותם, התפתחויות חוקיות, טכנולוגיות, פוליטיות והתפתחויות ספציפיות אחרות בקשר לסיכונים סביבתיים, לרבות התפתחויות הקשורות לשינויי אקלים, אשר עשויות לייצר סיכונים חדשים לתאגיד הבנקאי. בדוח הדירקטוריון, יתארו הבנקים את סיכוני האקלים, בשימוש במדדים כמותיים לחשיפה לסיכונים וסקירה של אופן הניהול שלהם.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, אומר כי "התיקונים להוראות שפרסמנו היום משפרים את הגילוי לציבור על ידי המערכת הבנקאית על היבטי סביבה, חברה וממשל, בהתאם לאמות-מידה מיטביות שמיושמות על ידי בנקים מובילים בעולם, ומשתלבים היטב בצעדים שלנו לחיזוק תרומת המערכת הבנקאית לסביבה ולחברה, ולשיפור קיימות המערכת הבנקאית והמשק לטווח הארוך. לאור החשיבות הרבה שאנו מייחסים לנושא, ועל רקע ההתפתחויות המשמעותיות שחלו בעולם בשנים האחרונות, בכוונתנו להמשיך לפעול כדי לשפר את הניהול של היבטי הסביבה והחברה במערכת הבנקאית".

גם דוחות האחריות התאגידית ישתנו

בשנים האחרונות, מרחיבים רגולטורים בעולם את הדרישות מגופים מפוקחים לשקיפות בנושאים הללו, אך הגישה הנוכחית לנושא הינה מרחיבה מאוד, כך שלגופים נותרת גמישות רבה באשר למדידת השפעתם וכך גם הצגתה לציבור. ההתייחסות לזירת ה-ESG תופיע בדוחות הבנקים בשל החלטת הפיקוח על הבנקים כעת, כבר בשנת 2021.

בדוחות הדירקטוריון לא יופי רק היבטי רווח והפסד, אלא גם התייחסות לזירה בה פועל הבנק, והשפעת התנהלותו על אספקטים אקלימיים וסביבתיים, וכן נושאי חברה וממשל תאגידי. לצד סקירת הסיכונים והסבר וניתוח משמעותם לתוצאות ולמצב העסקי, תופיע מדיניות חשבונאית ואומדנים הנוגעים לנושא. בהיעדר כללים אחידים ליישום ההנחיות, הבנקים ידרשו להסביר בדוחות כל אומדן, לרבות האופן שבו נקבע, ההנחות והנתונים ששימשו בסיס לבחירה בו.

מלבד פירוט בדוח הדירקטוריון וההנהלה, גם דוחות האחריות התאגידית ישתנו במידה מסוימת. לפי הנהלים הנוכחיים, הגופים הבנקאיים מפרסמים אחת לשנתיים דוח אחריות תאגידית לציבור, שם הם מפרטים לפי כללים גמישים את פעילותם - מתרומות לעמותות ועד להשקעות בהיבטים סביבתיים. כעת, ישונה שם הדוח לדוח סביבה, חברה וממשל (ESG), ויפורסם אחת לשנה. בדוח, יתבקשו הבנקים לפרט כיצד היבטי סביבה, חברה וממשל מהותיים משתלבים ביעדים שלהם, ולציין תמצית מדדים עיקריים שנקבעו על ידי התאגיד הבנקאי לקידום הנושאים הללו.

הדוח שיפורסם לציבור יכלול התפתחויות מהותיות שהתרחשו במהלך השנה, ובהם מחויבות לאיכות סביבה, ניבול סיכונים סביבתיים ושילוב שיקולים סביבתיים בניתוח סיכון אשראי, לצד ניהול סיכונים והפחתת החשיפה של המשק לסיכונים מערכתיים, מחויבות לרמת שירות והגינות גבוהה ללקוחות ומחויבות לאתיקה בעסקים, הגנה על פרטיות ואבטחת המידע של לקוחות ומחזיקי עניין, מחויבות למעורבות בקהילה, מחויבות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, מחויבות לקוד אתי וממשל תאגידי חזק, קשר אחראי עם ספקים, טיפוח עובדים וסביבת עבודה ועוד.

עו"ד אורלי אהרוני, יועצת מדיניות אקלים ורגולציה, יו"ר הועדה למדדי אקלים להשקעות בארגון "חיים וסביבה", סבורה כי מדובר בהתקדמות משמעותית, שתשפיע על יחסם של הבנקים לתחום שעד היום, אינו נמצא בליבת העיסוק של הבנקים, המדדים באיטיות אחר מקביליהם בעולם. "זה צעד מבורך בכיוון הנכון. במציאות שאנו חיים בתוכה, גם לשינויים והבהרות שנראות טכניות כמו דווח שנתי במקום דו-שנתי, חובת חתימת הדיווח על ידי מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון, וחובת פרסום הדיווח לציבור, יש משמעות מהותית. מעבר לכך, חשובה ההפניה למתודולוגיות גילוי בינלאומיות ביחס לסיכוני אקלים, החובה לגלות בהתאם לאיזו פרקטיקת גילוי מבוצע הדיווח, וההנחיה להביא את סיכוני האקלים בין השיקולים בניתוח סיכוני האשראי.

לדברי אהרוני, "צעדים אלה הם חלק מההתאמות שהרגולציה הפיננסית מחויבת להן היום, לצורך מעבר מתון ויציב לכלכלה מאופסת פחמן. חשוב לציין, שבהגדרה רגולציה מסוג כזה משאירה גמישות למפוקחים, ולכן יש חשיבות גדולה לאופן שהנחיות כאלה בסופו של יום מיושמות ולא פחות מזה - נאכפות. יש גם חשיבות לדרישות אחידות בין הרגולטורים הפיננסיים. בפורום 'כסף נקי' אנו פועלים לטובת נקיטת צעדים אלה ויישומם באופן רוחבי גם על ידי רשות שוק ההון והרשות לניירות ערך".

אין תקן או פרקטיקות מדידה מחייבות

לאור ההתפתחות המהירה בגילוי על נושאים אלה, צוין בהוראות המתייחסות לדוח על סביבה, חברה וממשל, כי על תאגיד בנקאי לשקול את הצורך לעדכן את הגילוי בתחום זה בהתאם לתקנים ולפרקטיקות גילוי מובילות של בנקים בעולם, ולתת גילוי לתקנים הרלוונטיים לפיהם הוא פועל בתחום זה. כלומר, המפקח על הבנקים לא דורש כעת מהגופים המפוקחים להיצמד לתקנים או לפרקטיקות מחייבות שיאפשרו לציבור להשוות בין הגופים, והתחום נותר בגמישות מרבית עבור הבנקים.

כך למשל, בדוחות של בנקים בישראל, לא נדיר למצוא תחת פרק הסביבה השקעות בתשתיות גז - למרות שמדובר בדלק פוסילי, התורם למשבר האקלים. גם כעת, הבנקים אמנם יחויבו להתייחס לרשימה מוגדרת של נושאים באופן כמותי, אך לא יחויבו לבחון אותם תחת שיטה מקובלת ואחידה, בעוד שלצד הצגת הנושאים באופן שבו בוחר הבנק, תוותר לו אף הגמישות להחליט שלא להציג נושאים מסומים.

בהיעדר פרקטיקות מדידה מחייבות וללא תקן מקובל מחייב, גם כעת, נותרת לבנקים גמישות גדולה, והציבור יתקשה להשוות בין הדוחות השונים אותם יציגו הבנקים, ולגבש באופן מלא תמונה הנוגעת להשפעת הבנקים על הנושאים המדוברים. בעולם, הולכת ומתגבשת גישה שמטרתה לצמצם את שיקול הדעת של הבנקים בנושא הדיווח. בארה"ב ובאירופה נבחנת האפשרות לפרסם הוראות מחייבות לנושא, ולפי ההערכות, מטרת בנק ישראל היא ליישר קו עם המגמה הזו ככל שתתקדם בעולם.

למרות שהחוזר אותו מפרסם בנק ישראל מהווה התקדמות, בדומה לגופים מקבילים בעולם, בבנק ישראל מציינים כי תאגיד בנקאי רשאי שלא לכלול התייחסות לעניינים הללו באם הדבר "עלול למנוע השלמת פעולה או פעילות של התאגיד הבנקאי או עסקה שהתאגיד צד לה או שיש לו עניין בה, או להרע באופן משמעותי את תנאיה או את מצב התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא פורסם ברבים על ידי התאגיד הבנקאי מידע בדבר עניינים אלה".

"ההנחיה נעדרת את הפירוט הנדרש"

האם ההנחיות החדשות ישנו את איכות המידע אותו מפרסמים הבנקים לציבור? לא בטוח. לפי ד"ר אור קרסין, מומחית למדיניות ורגולציה סביבתית האוניברסיטה הפתוחה, "הגברת איכות דיווחי הסביבה, חברה וממשל היא צעד מבורך אך ההנחיות החדשה במתכונת שפורסמה לא צפויה להוביל לדיווח איכותי יותר בתחום החשיפה של פעילות האשראי וההשקעות של הבנק לסיכונים סביבתיים ולתרומתם לפליטת גזי חממה. ההנחיה נעדרת את הפירוט הנדרש ואינה מחייבת את הבנקים לכמת את הסיכונים ואת פליטות גזי החממה כתוצאה ממדיניות ההשקעות והאשראי שלהם".

לפי קרסין, "דיווח הבנקים עד כה בתחום זה היה ירוד, ונתן לציבור תמונה רדודה וחלקית ביותר של הסיכונים. הציבור אינו יודע ואין לו כל דרך לקבל מידע על כך שהכספים שמופקדים על ידו בבנק משמשים למתן אשראי זול לתחנות כוח פחמיות או גזיות או למימון של ציי רכב מזהמים בליסינג, ונדמה שההנחיות החדשות לא ישנו מצב זה. בדוחות אחריות התאגידית העדיפו הבנקים לדווח על פליטות גזי חממה מפעילתם המשרדית השולית, ונמנעו מלדווח על פליטות גזי החממה הקשורות לפעילותם בתחום האשראי וההשקעות, ונמנעו מציון השקעות ספיציפיות מזהמות במיוחד. מאחר ופעילות האשראי וההשקעות מבטאת את עיקר השפעתם על הסביבה, הרי שבחינת מהותית מחייבת דיווח על הסיכונים הסביבתיים הנובעים מפעילות זו בצורה הרבה יותר מפורטת, תוך ליווי הדיווח ביעדים להפחתת השקעותיהם של הבנקים במקורות אנרגיה עתירי פחמן ובמפעלים מזהמים".

עוד כתבות

שדה התעופה רמון / צילום: Shutterstock

מהפכה קטנה: תושבי הרשות הפלסטינית יוכלו להמריא לחו"ל מישראל

עד כה, תושבי הרשות הפלסטינית שרצו להמריא לחו"ל נאלצו להמריא מעמאן, אליה הגיעו דרך מעברי הגבול היבשתיים ● הטיסות, שימריאו משדה התעופה רמון אל אנטליה, ובהמשך גם לאיסטנבול, יופעלו ע"י חברת התעופה הטורקית אטלס בתדירות של שתי טיסות בשבוע

שי דוד, הבעלים של ''כרכום עיצוב נוף'' / צילום: אלון גרגו

בעל העסק שמתכנן ומעצב גינות יוקרה: "חברות בנייה משקיעות את המינימום הנדרש, ובסוף הציבור נפגע"

שי דוד, תושב יהוד בן 53 ● נשוי + 3 ● הבעלים של "כרכום עיצוב נוף" ● "העבודה מול הרשויות, ההיתרים שתקועים בוועדות, הסחבת והבירוקרטיה האפורה מקשות על התפקוד היומיומי" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

ג'יי. פי מורגן

ג'יי.פי מורגן: העלייה העולמית בשוק המניות צפויה להימשך - ואלו הסיבות

המניות העולמיות עלו ב-11% מהשפל של חודש מרץ, ורבים מהמומחים העולמיים מזהירים מפני מלכודת ● אבל האסטרטגים בג'יי.פי מורגן דווקא אופטימיים וצופים כי העליות יכולות להימשך עד סוף השנה - ואפילו מפרטים את הסיבות למה

אילון מאסק בביקור במפעל טסלה, גרמניה / צילום: Associated Press, Patrick Pleul

אילון מאסק מכר מניות טסלה בשווי של 6.8 מיליארד דולר

מנכ"ל טסלה מכר כ-7.9 מיליון מניות של החברה מיד לאחר הפגישה השנתית עם המשקיעים בתחילת החודש ● זו הפעם השנייה בחודשים האחרונים שבה מאסק מוכר החזקות

צינור הנפט הרוסי ''דרוז'בה'' / צילום: Associated Press, Bela Szandelszky

משבר האנרגיה מחריף: נפט רוסי הפסיק לזרום לשלוש מדינות אירופיות

החל מיום חמישי האחרון לא מגיע נפט להונגריה, סלובקיה וצ'כיה ● המדינות חסרות נמלי ים והן תלויות בנפט רוסי המגיע באמצעות צינור "דרו'זבה" ● בהונגריה הבהירו השלטונות כי מאגרי הנפט הנוכחיים יספיקו ל"שבועות רבים"

ברק וסדצקי מהמרים על החברה שרוצה להנדס חצי מסוגי החיידקים בעולם / צילום: איל יצהר

אהוד ברק וסיגל סדצקי מהמרים על חברה שרוצה להנדס חיידקים

חברת גאיה ביו, שהוקמה לפני כשנה, מפתחת מערכת בינה מלאכותית לזיהוי ומיון חיידקים להינדוס ● החברה הצעירה, שגייסה עד כה רק גיוס סיד מקרן ונצ'ר ישראל וממשקיעים פרטיים מאירופה, כבר הצליחה לגייס לשורותיה יועצים בכירים כמו רה"מ לשעבר אהוד ברק ופרופ' סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי רפואת הציבור במשרד הבריאות

לוי הלוי, מנכ''ל כאל / צילום: רמי זרנגר

דוחות כאל: מחזורי העסקאות זינקו במחצית הראשונה - וכך גם הרווחים

חברת כרטיסי האשראי דיווחה על רווח נקי של 161 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022, לאחר שמחזור העסקאות זינק ב-19% ● תיק האשראי צמח ב-24% בהשוואה לסוף הרבעון השני של השנה שעברה

עבודות בכביש / צילום: שלומי יוסף

התנועה לאיכות השלטון: חשש לניגוד עניינים במכרז של נתיבי ישראל

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"שית ולרשות החברות בחשש לניגוד עניינים במכרז שמוערך ב-600 מיליון שקל להחלפת גופי תאורה ● בתנועה טוענים כי בעלי עניין בחברה המייצרת תאורה חכמה ומספקת מוצרים לזוכה במכרז לקחו חלק מרכזי בניסוח התנאים ● נתיבי ישראל: "הטענות נבחנו וטופלו בצורה מקצועית ועניינית. אז, כמו גם היום, מדובר על טענות בהן כלום ושום דבר"

נתי סיידוף, בעל השליטה בקבוצת שיכון ובינוי / צילום: איל יצהר

מכה לשיכון ובינוי: הוגדרה כגורם ריכוזי במשק

חברת הנדל"ן הוכללה ברשימת הגורמים הריכוזיים, לאחר שמחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של הקבוצה חצו בשנת הכספים 2021 את הרף להגדרתן כריאליות משמעותיות ● גם בית ההשקעות מור הצטרף לרשימה

בועז לוי מנכ''ל תע''א, בצלאל מכליס מנכ''ל אלביט, יואב הר אבן מנכ''ל רפאל / צילום: תע''א, אסף שילה/ישראל סאן, רפאל

אלה החברות הביטחוניות המכניסות בעולם. היכן הישראליות ברשימה?

רשימת מאה החברות הביטחוניות השנתית של אתר "דיפנס ניוז" מגלה כי אלביט, רפאל ותע"א נכנסו לדירוג בעשיריות השלישית והרביעי עם היקף הכנסות של 11.7 מיליארד דולר יחדיו ● אלביט היא הבכירה ברשימה, במקום ה-31 ● את מי עקפו הישראליות ומי החברות ששולטות בפסגת הרשימה?

חברת מילו - עובדי החברה / צילום: איל יצהר

אחרי שחתם הסכם אסטרטגי, יוניקורן הפינטק מליו מפטר 60 עובדים

הפיטורים של 10% מהחברה מגיעים אחרי שהחברה חתמה על הסכם עם הבנק האמריקאי קפיטל וואן והשיקה מוצר חדש ● רוב המפוטרים הם אנשי מכירות בארה"ב ● מליו: "על רקע שינויים בסדר העדיפויות, נאלצנו לקבל החלטה קשה"

טסלה קרוסאובר מודל Y / צילום: יח''צ

טסלה נאלצת להתמודד עם תחרות קשה בסין מצד שוק המכוניות הפורח

מכירות של מכוניות חשמליות והיברידיות בשוק הרכב הגדול ביותר בעולם צפויות להגיע השנה לשיא של 6 מיליון

אדם סינגולדה, מנכ''ל וממייסדי טאבולה / צילום: כפיר זיו

טאבולה הפחיתה שוב את תחזית ההכנסות השנתית, אך הותירה ללא שינוי את תחזיות הרווח

חברת המלצות התוכן הישראלית פרסמה את דוחותיה הרבעוניים, והפחיתה בפעם השנייה ברציפות את התחזיות, וצופה הכנסות שנתיות של עד 1.47 מיליארד דולר ● בשאר הפרמטרים אין שינוי, כך ששולי הרווח צפויים להיות גבוהים יותר

בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרשת שוחד חדשה: ראש עיר מכהן ומנכ"ל עירייה נעצרו

לפי החשד, במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018, בעלי עניין העבירו כספים בסך מאות אלפי שקלים לקמפיין הבחירות של המועמד דאז לראשות העיר, ובתמורה לכך הוא הבטיח להם כי יפעל לקידום ענייניהם הכלכליים לאחר היבחרו

אלעד שרון, מנכ''ל קוגנייט / צילום: אתר החברה

"להוטים לסייע לכם": גם חברת הטכנולוגיה הביטחונית קוגנייט תחת מתקפה אקטיביסטית

חברת ההשקעות נויברגר ברמן מעריכה כי גיוס הון ושינויים בדירקטוריון החברה הישראלית יאפשרו תפנית בעסקיה: "מאמינים שאנו יכולים לסייע לקוגנייט לחזור לרווחיות, לצמוח בעקביות ולהחזיר את הערך המהותי שאבד לבעלי המניות"

מרב מיכאלי, יו''ר מפלגת העבודה / צילום: יואב דודקביץ', ידיעות אחרונות

העבודה, הדור החדש: חברתית-כלכלית אך לא מפלגת שלטון

הרשימה החדשה שהציגה מרב מיכאלי היא מעבר סופי למפלגה חברתית שיושבת על ציר השמאל ● יו"ר המפלגה חלמה על השלטון בשנה האחרונה והרבתה לנגח את גנץ ולפיד כדי להפוך לאלטרנטיבה, אך תתקשה מאוד להסביר מדוע העבודה נדרשת להתמודד לבד בבחירות הקרובות ולא באיחוד עם מרצ

איתמר דויטשר, מנכ''ל קבוצת אלקטרה / צילום: טל גבעוני

מסע הקניות של אלקטרה הגיע לטרגט מרקט: רכשה שליטה לפי 160 מיליון שקל

אלקטרה רוכשת בשלב ראשון 51% ממניות החברה הפועלת בתחום השירותים המנוהלים, ועשויה לרכוש בעתיד את יתרת המניות ● טרגט מרקט מפתחת עבור לקוחותיה מערכי ניהול המשלבים לוגיסטיקה, מערכות מחשוב, כוח-אדם, רכש ובקרה

סטארט-אפ המשלוחים Deliverider / צילום: Deliverider

השלב הבא באונליין: להזמין מוצרים ב-10 שקלים בלי לשלם על משלוח

הסטארט-אפ דליבריידר מציע לעסקים קטנים לשתף פעולה עם אתרי האיקומרס החזקים, ולצרף את מוצריהם למשלוחים קיימים ללא עלות נוספת ● לדברי המייסד עידו רז, "מצאנו שמוצרים במחיר נמוך מציגים את יחס ההמרה הגבוה ביותר" ● החברה נמצאת במגעים עם שופרסל

מנכ''ל ריסקיפייד עידו גל בטקס פתיחת המסחר בבורסת ניו יורק / צילום: CRC MEDIA

ריסקיפייד משפרת את התחזית השנתית ומצפה להאיץ את הדרך לרווחיות

חברת הפינטק הישראלית, שהונפקה בשנה שעברה ואיבדה מאז 74% מערכה, הציגה צמיחה בהכנסות הרבעוניות ועברה ל-EBITDA שלילי ● המנכ"ל עידו גל: "העסק המשיך לצמוח, תפסנו נתחי שוק וגדלנו. ההישג אפילו יותר מרשים בסביבה המאקרו-כלכלית המאתגרת"

שבתאי קמחי, מייסד טרק מרקט, בסניף כפר סבא החדש / צילום: פז פטל

רשת הטיולים טרק מרקט מתרחבת בהשקעה של 16 מיליון שקל

עד סוף השנה תכלול רשת הטיולים, שהוקמה ב-2020, 10 סניפים, מתוכם שמונה הוקמו ויוקמו השנה בהשקעה של 16 מיליון שקל ● טרק מרקט מוכרת מותגים בינלאומיים של תיקים, אוהלים, ציוד לקמפינג וביגוד לנשים ולגברים