תנאי שימוש

תנאי שימוש

תאריך עדכון אחרון: 25.12.2019

אני מצהיר/ה כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים ומקובלים כתנאי לשימוש באתר גלובס ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: "אתר גלובס"):

א. מבוא

1. השימוש באתר גלובס מותנה בהסכמתך כמשתמש/ת ("המשתמש") לתנאי השימוש הכלולים במסמך זה ("תנאי השימוש"). עצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי גלובס ו/או כל חלק מהם יחשב להסכמה שלך לתנאי השימוש ולהתחייבות לפעול בהתאם להם.

2. גלובס שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמשתמש/ת באתר, באחריותך לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים.

3. בכל מקום בו מופיע "גלובס" הכוונה לחברת גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ וכל הפועלים בשמה ומטעמה. כמו כן, בכל מקום בו מופיע "אתר גלובס" הכוונה לאתר גלובס והשירותים המוצעים במסגרתו בגרסאות למחשבים, למכשירים ניידים וכן ליישומוני גלובס השונים (אפליקציות).

4. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין גלובס. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

ב. אחריות וזכויות

5. אתר גלובס בכללותו, כולל כל המידע המופיע או הזמין או כל קישור לאתר גלובס או פלטפורמה אחרת המופיעה בו או התוכנה עליה הוא מתבסס ניתן לשימוש בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהוא (AS IS), וללא כל התחייבות מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, לרבות בקשר להתחייבות או מצגים הנוגעים לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון והזמינות של מידע המופיע באתר גלובס, השימוש בו או התאמתו למטרה כלשהי. אין בתוכן המפורסם על-ידי גלובס משום המלצה או חוות דעת בכל נושא שהוא, ובפרט בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר גלובס היא על אחריות המשתמש בלבד.

6. גלובס לא יישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר גלובס ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא יישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

7. גלובס נוקט בצעדים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמשים ופועל בהתאם להוראות הדין בכלל ותקנות הגנת הפרטיות בפרט. יחד עם זאת, גלובס לא יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לשרתיו ומחשביו ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, גלובס לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת גלובס. לפרטים נוספים יש לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות של גלובס.

8. גלובס אינו אחראי בכל דרך שהיא לאתרי אינטרנט אחרים המקושרים בקישוריות (לינקים) ("אתרי צד שלישי") המופיעות בכתבות או באתר גלובס או לתגובות המתפרסמות על גבי כתבות באתר גלובס ("תגוביות"). השימוש במידע או בתכנים המצויים באתרי צד שלישי הוא בהתאם לתנאי השימוש של כל אתר צד שלישי כאמור. כמו כן, גלובס אינו אחראי לתוכן המסופק על ידי צד ג' ומוצג באתר גלובס באופן אוטומטי, ובתוך כך נתוני ניירות ערך, מודעות פרסומיות ותגוביות המופיעות באתר גלובס ("נתוני צד שלישי"). גלובס לא כותב, בודק, מוודא או עורך את אמיתותם, נכונותם או דיוקם של אתרי צד שלישי, התגוביות או נתוני צד שלישי המפורסמים במסגרת אתר גלובס. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה אשר תגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים אשר יצרו אותם.

9. בנוסף, ייתכן שיתפרסמו באתר גלובס פרסומת או באנרים פרסומיים שונים. לגלובס אין כל אחריות לפרסומים אלו. פרסום תכנים מסחריים באתר גלובס אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

10. גלובס רשאי לשנות את אופן ההפעלה או לגבות תשלום עבור שירותים, מדורים וערוצים באתר גלובס, כולם או חלקם, וכן להפסיק את הפעלתם ולהסיר לצמיתות תכנים מאתר גלובס ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 

11. במידה שמצא משתמש בתכנים הנמצאים באתר גלובס, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש, המשתמש מתבקש להודיע לגלובס על כך. כך גם אם המשתמש סבור כי תוכן כלשהו המפורסם באתר גלובס הועתק באופן שפוגע בזכויותיו ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בו ו/או הפרת חוק כלשהי - יש להודיע על כך מיידית לגלובס בצירוף פירוט מלא, לכתובת הדוא"ל feedback@globes.co.il .

ג. התחייבות המשתמש

12. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר גלובס בהתאם לכללים המפורטים בפרק ‏ג' זה. אין להשתמש באתר גלובס באופן אחר, אלא אם כן קיבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של גלובס.

13. באחריות המשתמש לוודא שהמכשיר באמצעותו הוא מתחבר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות לעשיית שימוש באתר גלובס. "דרישות טכניות" לצורך סעיף זה משמען - מכשיר המאפשר חיבור לתוכנת דפדפן תקינה ומעודכנת, המאפשרת למשתמש חיבור לרשת האינטרנט, לרבות Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari .

14. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר גלובס למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר גלובס, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

15. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר גלובס. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר גלובס.

16. כל קישור לתוכן המופיע באתר גלובס יעשה לעמוד האינטרנט המקורי והמלא. אין לקשר ישירות לתכנים כלשהם מחוץ להקשר שבו הופיעו במקור. כמו כן, חל איסור להציג את העמוד בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה השייכת לאתר אחר.

17. אין להציג תכנים מאתר גלובס בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר גלובס או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

18. אין להטעין, לשלוח או לשדר לאתר גלובס כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר גלובס) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש גלובס לצורך הפעלת אתר גלובס.

19. אין להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את הפעלת אתר גלובס, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים באמצעותם מופעל אתר גלובס.

ד. קניין רוחני

20. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר גלובס ובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לאתר גלובס - הן בבעלות גלובס בלבד. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלו אינם יוצרים בשום צורה או מקנים למשתמש זכויות כלשהן באתר גלובס, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של גלובס, למעט הזכות להשתמש באתר גלובס, בהתאם לתנאי השימוש.

21. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים לכל פרסום לרבות תכנים, כתבות, תמונות, איורים, עיצובים וכיוצ"ב המתפרסמים באתר גלובס או מטעמו שייכים באופן בלעדי לגלובס. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בכל חלק מהנ"ל, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של גלובס, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר גלובס באמצעות הסכמים שונים בין גלובס לבין אותם צדדים.

22. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר גלובס הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

23. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏20 לעיל, המשתמש נותן בזאת לגלובס הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אשר נמסר לידי גלובס או מידע שנאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו של המשתמש באתר גלובס, לצורך יצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר או נאסף אודות המשתמש, בין אם בשילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מובהר, כי המידע הסטטיסטי הוא רכושו הבלעדי של גלובס והוא הינו הבעלים של כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. גלובס יהיה בעל זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לגלובס, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

ה. שימוש בנתוני מסחר

24. על מנת לקבל את נתוני מסחר מבורסות בארץ ובחו"ל באמצעות אתר גלובס (להלן: "המידע"), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

24.1. בנתונים הפיננסים ובכל חומר אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות הינו על אחריות המשתמש בלבד.

24.2. נתוני המסחר המוצגים בפומבי באתר גלובס אינם נתוני זמן אמת, אלא מוצגים בעיכוב מכוון הנובע ממגבלות חוזיות המוטלות על גלובס בידי הבורסות וספקי המידע השונים.

24.3. הנתונים המוצגים באתר גלובס הינם לידיעה בלבד. אין לבצע כל עסקה בהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר גלובס בלבד. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות (למשל באמצעות מערכות המסחר של הבורסה הרלוונטית) על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד.

24.4. אף על פי שגלובס וספקי המידע שלו פועלים על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק במידת האפשר, אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

24.5. בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את גלובס ואת ספקי המידע שלו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות בדרך העברתו או בתוכנו, ולכל אובדן הפסד או נזק שיגרם כתוצאה משגיאות או ליקויים כאמור.

24.6. כל הזכויות במידע, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר, שייכים לספקי המידע ו/או בורסות המסחר הרלוונטיות, ובהן הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר גלובס, נתונות לגלובס.

ו. רישום לאתר גלובס

25. הגישה לשירותים ותכנים שונים באתר, כולם או חלקם, יכול ותהיה מותנית ברישום.

26. בעת ההרשמה לשירותים מסוימים באתר גלובס תידרש למסור פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני. בנוסף, ייתכן שתאלץ להזין באתר גלובס את פרטי כרטיס האשראי שברשותך להסדרת התשלום בעבור רכישת שירותים כמפורט בסעיף ‏35 להלן (להלן, יחדיו "פרטי הרישום"). יש למסור פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד כתנאי לרישום. יובהר כי חל איסור חמור על מסירת פרטים כוזבים בכלל ופרטים המתחזים לאדם אחר בפרט. פרטי הרישום יישמרו במאגר מידע בבעלות גלובס אשר רשום כדין בפנקס מאגרי המידע. משתמש שנרשם באתר גלובס ייקרא להלן "משתמש רשום".

27. במהלך ההרשמה לאתר גלובס ייתכן שיוקצו למשתמש רשום אמצעי גישה, לרבות שם משתמש וסיסמה ("אמצעי גישה"). הרישום לאתר גלובס והשימוש באמצעי הגישה הוא אישי ומיועד לשימוש פרטי של אדם אחד. אין לשתף את חשבון המשתמש הרשום עם אחרים ואין להעביר את אמצעי הגישה של המשתמש לצד ג'. באחריות המשתמש הרשום לשמור היטב על אמצעי הגישה, ובכלל כך לעדכן מעת לעת את הסיסמא לאתר גלובס בכדי לשמור על בטחונה. על המשתמש הרשום לשמור על אמצעי הגישה בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט.

28. המשתמש הרשום מאשר כי כל שימוש שייעשה באיזה מאמצעי הגישה שלך יראו בכך כאילו נעשה על יד המשתמש הרשום. המשתמש הרשום מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלו (גם אם נעשו על ידי אחר) ופוטר את גלובס מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור. מובהר, כי גלובס אינה בודקת את זהות המשתמשים הרשומים.

29. אין כל חובה למסור לגלובס כל מידע כאמור לצורך הרישום, אולם ללא מסירתו לא נוכל לאפשר שימוש בשירותים הדרושים רישום. גלובס יעשה שימוש בפרטים שמסרת בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, המתעדכנת מעת לעת.

30. גלובס רשאי לחסום או להגביל את חשבונו של משתמש רשום שיפר כל סעיף מתנאי שימוש אלו לכל תקופה שיראה לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

ז. תגוביות (טוקבקים)

31. התוכן המופיע בתגוביות באתר גלובס אינו תוכן המסופק, נערך או נבדק על ידי גלובס ו/או מי מטעמה. גלובס אינו אחראי בשום צורה לתוכן התגוביות, ובתוך כך איננו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב התגוביות לרבות לגבי שגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אשר עלול להתפרסם בהן.

32. כל שימוש שיעשה המשתמש בהסתמך על תגוביות (למשל לצורך עסקאות בניירות ערך) הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, אשר לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.

33. גלובס לא ימסור פרטים של גולשים של גולשים כותבי תגוביות, ללא צו של בית משפט. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון וכל עוד לא הוסדר אחרת בחקיקה.
בכל מקרה של דרישה ו/או תביעה למסירת פרטי כותב תגוביות - גלובס יעביר את הדרישה לכתובת המייל של כותב התגובית, ובכך יסתיים טיפולו של גלובס בנושא.
במקרה של תביעה לבית המשפט בדרישה לחשיפת פרטים של כותב תגוביות - ישאיר גלובס את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט, גלובס יעביר את התביעה לכתובת המייל של כותב התגובית, ובכך יסתיים טיפולו של גלובס בנושא.

34. תנאי שימוש למשתמש לכותבי תגוביות באתר גלובס:

34.1. תנאי לשימוש במערכת התגוביות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגוביות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

34.2. האפשרות לכתוב ולפרסם תגוביות מוגבלת למשתמשים רשומים ומזוהים באתר גלובס בלבד. חל איסור מוחלט להזדהות ולהגיב בצורה שמתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר.

34.3. גלובס תומך בחופש הביטוי, אך לא פחות מכך גם בתרבות דיון. אין לשלוח תגוביות המכילות תוכן בלתי חוקי, מזיק, מאיים, גס, מטריד, פוגע, גזעני, משמיץ, העלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

34.4. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין ובפרט חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. בתוך כך, אין לפרסם תגוביות העלולות לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או לגרום לנזק.

34.5. גלובס וכל נציג מטעמו יהיה רשאי למחוק תגוביות - בחלקן, או כולן, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של גלובס בלא כל מתן הודעה מראש. מחיקת תגובית אינה מהווה הצהרה מצד גלובס בכל עניין הנוגע לתוכנה ואין בה כדי למנוע מגלובס לתבוע ממפרסם התגובית כל סעד אחר, בהתאם להוראות כל דין או תנאי שימוש אלו.

34.6. משתמש שיפר תנאי מתנאים אלו עלול להיחסם לצמיתות ממערכת התגוביות, בהתאם לשיקול דעתו של גלובס. חסימה זו עלולה לכלול ככל שהדבר ניתן, גם הסרת תגוביות העבר של אותו משתמש והן את אפשרותו לפרסם תגוביות נוספות במערכת בעתיד. משתמש המפר תנאי מתנאים אלו מוותר מראש על כל דרישה לשיפוי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו כתוצאה מחסימה כאמור.

34.7. כותב ו/או מפרסם תגוביות מתחייב בזה לשפות את גלובס בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות במסמך זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

34.8. כותב ו/או מפרסם תגובית מקנה לגלובס ללא כל תמורה כספית או אחרת, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן שפרסם בגלובס. גלובס יוכל, למשל, לפרסם מחדש את התגובית בהתאם לשיקול דעתו בכל פרסום של גלובס לרבות לקט או בדיוור האוסף תגוביות נבחרות, לשבץ את תוכן התגובית בכתבה כלשהי וכיו"ב, תוך מתן קרדיט לכותב התגובית בהתאם לפרטיו כפי שפרסם באתר גלובס.

ח. רכישת מינוי או שירות

35. בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, עשוי גלובס לאפשר גישה לתכנים ולשירותים המוצעים באתר גלובס, כולם או חלקם, אך ורק למשתמשים רשומים או למשתמשים רשומים אשר שילמו על מינוי ("משתמש רשום" ו-"משתמש מנוי" בהתאמה). גלובס עשוי להציע למשתמש לרכוש, באמצעות אתר גלובס, מנויים מסוגים שונים, כגון מנוי לאתר גלובס, מנוי למהדורה המודפסת של עיתון גלובס או מנוי משולב לאתר גלובס ולעיתון המודפס.

36. בעבור רכישת מינוי חודשי או שנתי לתכני אתר גלובס ו/או לעיתון המודפס ("מינוי חודשי" ו-"מינוי שנתי", בהתאמה), ישלם משתמש מנוי תשלום חודשי או שנתי מתחדש, בהתאם לבחירתו (להלן: "התשלום"), אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי שיוזן במקום המיועד לכך.

37. גובה התשלום עבור המינוי יקבע על ידי גלובס ויפורסם במסגרת אתר גלובס.

38. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט.

39. הסדרי תשלום ספציפיים ייקבעו לכל מינוי שיירכש, בהתאם לסוג המינוי הנרכש ותנאי הרכישה למינוי זה.

40. מובהר, כי זכות השימוש של משתמש מנוי תופסק במקרה ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות בגלובס. המשתמש המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל גלובס עם הפסקת המינוי או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות.

41. במידה ורכישת שירות כלשהו תתבצע באמצעות צדדים שלישיים, יחולו התנאים המסחריים המוסדרים במסגרת ההסכם הפרטני עם אותו צד שלישי. אותו צד שלישי יהיה אחראי כלפי המשתמש לכל דבר ועניין בקשר עם עסקת רכישת השירות או המינוי, והמשתמש פוטר את גלובס מאחריות כאמור.

ט. מסירת מידע לגלובס

42. משתמש שיעביר מידע לגלובס, אם באמצעות טופס "הדואר האדום", באמצעות הודעת דוא"ל ו/או בכל דרך אחרת, מתחייב כי מדובר במידע אשר הינו נכון ואמיתי, ואשר הובא לידיעתו בדרך חוקית.

43. מערכת גלובס תוכל לפעול על מנת לבדוק ולאשש את נכונות המידע וכל דבר אחר הקשור אליו ותוכל לפרסם את המידע כלשונו, באופן ערוך או כחלק מידיעה אחרת שתתפרסם על ידי גלובס בערוצי הפרסום השונים שלו - הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

44. למוסר מידע אין ולא תהיה כל טענה או דרישה כלפי גלובס בקשר לזכויות על הידיעה או תוכנה והוא מוותר על כל טענת זכויות יוצרים בקשר לידיעה. מוסר מידע מוותר על כל תמורה עבורו, בכסף או בשווה כסף.

45. במקרה שיועברו לגלובס נתונים, קבצים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל קובץ אחר מכל סוג שהוא ("הקובץ"), מוסר הקובץ מתחייב כי הוא בעל הזכויות המלאות בקובץ או שיש בידיו הרשאות מתאימות להעביר את הקובץ לרשות גלובס וכי הוא מוותר בזאת על כל הזכויות בקובץ, לרבות זכויות היוצרים או הזכויות המוסריות. מוסר הקובץ נותן בזאת לגלובס הרשאה בלתי חוזרת ושאינה מוגבלת בזמן לעשות כל שימוש בקובץ, לרבות פרסומו באתר גלובס.

46. גלובס מתחייב שלא לחשוף את זהותו של מקור אשר ביקש להישמר חסוי, אלא בהסכמתו של המקור ובכפוף להוראות הדין.

י. דין וסמכות שיפוט

47. על השימוש באתר גלובס יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

48. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר גלובס לרבות השירותים שניתנים באמצעות אתר גלובס ותקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר גלובס ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.