H&O מעריכה כי ההתקשרות עם משטרת ישראל ושב"ס תוארך בשנה נוספת

מדובר בהתקשרות למכירת ציוד אישי, ספורט ומדים לאנשי המשטרה ושירות בתי-הסוהר ; להתקשרות זו יש השפעה מהותית על מחזור המכירות של H&O, על תוצאותיה ועל מצבה הכספי

בהמשך לדו"ח שפרסמה חברת H&O ב-29 לספטמבר 2005 בדבר זכייתה של החברה במכרז למכירת ציוד אישי, ספורט ומדים באמצעות נקודות ספורט וכן לייצור ואספקת מדים, לאנשי המשטרה ושירות בתי-הסוהר, החברה מודיעה היום (ד') כי בעקבות תכתובות ובדיקות שהתקיימו השבוע, הגיעה הנהלת החברה לכלל דיעה כי גברו הסיכויים לכך שתוארך תקופת ההתקשרות בין הצדדים בשנה נוספת, דהיינו עד ליום 31.12.2009.

כאמור במכרז, תקופת הסכם ההתקשרות נשוא המכרז, הינה למשך 3 שנים החל מיום 1.1.2006, ולמשטרה נתונה אופציה להארכת תקופת ההסכם בשנה נוספת או חלקה ועד לשנתיים נוספות.

הערכת הנהלת החברה מסתמכת, בין היתר, על מסמך עקרונות שהתקבל בידי החברה מטעם מחלקת הרכישות של משטרת ישראל, וכן על התייעצויות, תכתובות ובדיקות בעניין זה. מעיון במסמך העקרונות הנ"ל עולה, כי טרם הוסדרו בין הצדדים כל התנאים המסחריים, ועל כן לאחר קבלת מסמך העקרונות, שלחה החברה למחלקת הרכישות של משטרת ישראל פניה לקבלת הבהרות ותיקונים.

טרם הוסדרו בין הצדדים כל המחלוקות המסחריות, וטרם התקבלה הודעה רשמית מטעם משטרת ישראל בדבר הארכת תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ועל כן אין כל וודאות כי תקופת ההתקשרות תוארך.

יצוין, כי להתקשרות של החברה עם המשטרה ושירות בתי הסוהר השפעה מהותית על מחזור המכירות של החברה, על תוצאותיה ומצבה הכספי.

יצויין, כי דיווח זה ניתן בשלב זה של הדיונים בין הצדדים, למען הזהירות בלבד, בשים לב לכך שזומנה אסיפה כללית של החברה ליום 6.11.2008 לצורך (בין היתר) אישור מיזוג הסכמי של החברה, שבכפוף להשלמתו תהפוך החברה לחברה פרטית בבעלות מלאה של המשביר אחזקות, ומניות החברה ימחקו מהמסחר בבורסה.

.

צרו איתנו קשר *5988