כמה קטן, ככה גדול

חשבתם לשערך נכסים באמצעות רכישה במהופך (כשהגוף הקטן "בולע" לכאורה גוף גדול)? ה-IFRS מונע זאת

בעולם העסקים המודרני, הרחבת הפעילות העסקית בדרך של מיזוגים ורכישות נעשית מקובלת מתמיד. צירוף עסקים יכול להיעשות ממגוון טעמים, החל במיזוג חברות המייצרות מוצרים משלימים, דרך פריצה לאזורים גיאוגרפיים מרוחקים, וכלה ברכישת.

עסקים עשויים להתאגד בצורות שונות, כגון חברות, שותפויות, עצמאיים וכדומה. אופן ההתאגדות עשוי להשפיע על החבות במס, על תחולת דיני החברות ועל היבטים רבים נוספים. לפי התפיסה החשבונאית, "עסק" הוא מערכת של פעילויות ונכסים, המופעלים במטרה להפיק רווח, בלי להתחשב באופן ההתאגדות.

שיערוך הנכסים של העסק הנרכש

קיימת חשיבות רבה להגדרת המונח "עסק", ונדרש לשערך את הנכסים וההתחייבויות של העסק הנרכש לשווי ההוגן שלהם, לרבות נכסים בלתי מוחשיים והתחייבויות תלויות. החלק מעלות הרכישה, אשר אינו ניתן לייחוס ספציפי מהווה מוניטין, המשקף את יכולת העסק בכללותו להפיק רווח בעתיד, מעבר ליכולות של כל נכס ונכס בנפרד, בבחינת השלם גדול מסך חלקיו.

הדרישה מהרוכש לשערך את נכסיו של הנרכש לשווי הוגן, עלולה להביא למצבים לא ראויים, שבהם הרוכש ירצה לשערך את נכסיו שלו, באמתלת "שערוך נכסי הנרכש בצירוף עסקים".

ניקח לדוגמה את חברת ענק בע"מ, שבבעלותה מכונות, ציוד, כלי רכב, משרדי הנהלה ועוד. התקינה הבינלאומית מאפשרת לבחור במודל העלות או במודל הערכה מחדש למדידת רכוש קבוע. אולם, חברה שבוחרת במודל הערכה מחדש נדרשת לשמור על עקביות ביישום מודל זה, ואינה רשאית לרשום רווחים בדוח רווח והפסד במקביל לעליית ערך הרכוש הקבוע, למעט במקרה של נדל"ן להשקעה.

מיזוג בדרך של החלפת מניות - רכישה במהופך

צירוף עסקים יכול להיעשות בתמורה למזומן או בתמורה להנפקת מניות של הרוכש לבעלי המניות של הנרכש. נניח עתה שחברת ענק בע"מ פונה אל בעלי המניות של חברת זעיר בע"מ, ומציעה להם כי זעיר בע"מ תרכוש את כל המניות של ענק בע"מ, תמורת הנפקת מניות.

באופן זה, זעיר בע"מ תשלוט מבחינה משפטית בענק בע"מ, שכן על-פי החוזה, היא רכשה את מניותיה. בעלי השליטה העיקריים בזעיר בע"מ יהיו מעתה בעלי המניות הקודמים של ענק בע"מ, שכן הם הביאו לגוף הממוזג את חלק הארי של שווי הפעילות החדשה. כמות המניות החדשות שיונפקו בחברה-האם החדשה - זעיר בע"מ - תגרום לבעלי המניות הוותיקים להחוויר.

לכאורה, בהתאם לכללים הפורמליים של צירוף העסקים, על הרוכש המשפטי - זעיר בע"מ - לשערך לשווי הוגן את נכסיו של הנרכש המשפטי - ענק בע"מ - דבר שיגרום להצפת ערך מיידית של נכסים כדוגמת רכוש קבוע.

הקרב בין הפקולטה למשפטים למחלקה לכלכלה

נאמנת לחתירה חסרת פשרות למהות הכלכלית, התקינה הבינלאומית קובעת כי במקרה זה נדרש להבחין בין הרוכש הכלכלי לרוכש המשפטי. הרוכש הכלכלי הוא הרוכש אשר משיג שליטה על עסקים אחרים במיזוג, אפילו אם סעיף ההגדרות בחוזה מגדיר אותו כגוף הנרכש (ענק בע"מ - להלן "הגוף הנרכש").

כאשר גוף ענק נרכש על-ידי גוף זעיר בעסקת החלפת מניות, הרי שבעל השליטה בגוף הענק ערב הרכישה ממשיך לשלוט בגוף זה - בעקיפין, דרך הגוף הזעיר - גם לאחריה. לכן, אין לשערך את נכסיו של הגוף הענק, שכן השליטה בו הייתה ונשארה בידי אותו גורם, אף שמשפטית נחתם חוזה המעיד על רכישתו.

קיים קרב עתיק יומין בין הפקולטה למשפטים, הזועקת: "קדושת החוזים", לבין המחלקה לכלכלה, המתריסה: "המהות הכלכלית". התקינה הבינלאומית מכריזה חד-משמעית - המחלקה לכלכלה ניצחה.

* הכותב הוא ממשרד שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון.

צרו איתנו קשר *5988