רוני חזקיהו: "יישום המלצות באזל 2 יתרום תרומה משמעותית ביותר ליציבות המערכת הבנקאית בישראל"

המפקח על הבנקים: צריך להתקיים קשר בין ההון שעל הבנק להחזיק כנגד הסיכונים - ובין יעילות תהליכי ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות בבנקים

בנק ישראל פרסם היום באופן רשמי את הוראות באזל 2 שיכנסו לתוקף בסוף 2009. ההוראות כוללות את התקן הבינלאומי בנושא הלימות הון וכן תקנים בנושאי ניהול סיכונים וממשל תאגידי. בכוונת המפקח על הבנקים רוני חזקיהו למזג הוראות אלו בהוראות הפיקוח הקיימות החל משנת 2009.

"יישום המלצות באזל 2 יתרום תרומה משמעותית ביותר ליציבות המערכת הבנקאית בישראל. ההוראה תאיץ אימוץ של שיטות ניהול סיכונים משופרות כך שדרישות ההון יהיו רגישות יותר לפרופיל הסיכון של הבנקים ותיצור התאמה גבוהה יותר בין פרופיל תיק האשראי, הרכב הלקוחות, דירוגם ואופיים לבין ההון שיוקצה", אמר חזקיהו היום במסיבת עיתונאים.

חזקיהו הוסיף, כי צריך להתקיים קשר בין ההון שעל הבנק להחזיק כנגד הסיכונים ובין חוסנם ויעילותם של תהליכי ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות בו - והדגיש את אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לשימור מערכות ותהליכים הולמים לניהול סיכונים.

"נדרשת הבנה, מעורבות ורמת פיקוח מתאימה של הדירקטוריון וההנהלה הבכירה על תהליכי הניהול, הנהלים ומסגרת הבקרה הכוללת", אמר. "יש לשפר את קביעת מדיניות הסיכון, לחזק את פונקציות ניהול ובקרת הסיכונים, לבסס תהליכים סדירים לזיהוי והערכה של מוקדי הסיכון, ולקבוע נהלי בקרה".

במסגרת באזל 2 ידרשו הבנקים לראשונה להקצאת הון כנגד הסיכונים התפעוליים בבנק והם נדרשים לקיים תהליכים פנימיים להקצאת הון בגין סיכונים כמו ריכוזיות לווים, וסיכון ריבית. עוד הדגיש חזקיהו את הצורך של חברות דירוג האשראי לעמוד בסטנדרטים שפורסמו, הכוללים גם הפקת לקחים מאירועי המשבר האחרון. חברות הדירוג יצטרכו לקבל את אישור והכרת המפקח על הבנקים על מנת שדירוגיהם יוכלו לשמש את המערכת הבנקאית.

שלושה נדבכים

הוראות באזל 2 כוללות שלושה נדבכים: הראשון כולל דרישות להקצאת הון, בגין סיכון אשראי, סיכון תפעולי וסיכון שוק. הנדבך השני מתייחס לתהליך הפיקוחי וכולל דרישה שלכל בנק יהיה תהליך להערכת הלימות הונו הכוללת ביחס לפרופיל הסיכונים שלו ואסטרטגיה לשמירה על רמת הון. הנדבך השלישי מתייחס למשמעת שוק וכולל את דרישות הגילוי בדו"חות הכספיים.

חזקיהו הנחה את הבנקים שיפעלו באופן שיבטיח את עמידתם בדרישות הגישה הסטנדרטית של הנדבך הראשון ובדרישות הנדבך השני והשלישי של המלצות באזל 2 עד סוף שנת 2009. כבר בשנה זו נדרשים הבנקים לחשב את הלימות ההון על פי באזל 2, במקביל להמשך החישוב על פי השיטה הקיימת.

הנדבך הראשון מגדיר את הקצאת ההון המינימליות בגין סיכונים לפי שתי גישות אלטרנטיביות: גישה סטנדרטית וגישת המודלים הפנימיים. בשלב זה נדרשים הבנקים כאמור לאמץ רק את הגישה הסטנדרטית.

המלצות ועדת באזל מקנות למפקחים על הבנקים במדינות השונות שיקול דעת באשר לדרך היישום של המלצות מסוימות של הוועדה (National Discretion). ההנחיות שפורסמו משקפות את עמדת בנק ישראל בכל אחד מהנושאים בהם ניתן לו שיקול דעת. העמדה גובשה תוך בחינת ההתייחסות לנושא ברשויות פיקוח אחרות ברחבי העולם ובחינת ההתאמה להוראות, לחוקים ולנתוני המשק הישראלי, במידת הצורך.

צרו איתנו קשר *5988