רווחי קרדן NV ירדו ב-42.2% בשנת 2008 ל-52 מיליון אירו

[לטבלת ישראליות בעולם] קרדן NV הצליחה להגדיל את הכנסותיה השנתיות בכ-60% לכ- 492 מיליוני אירו ; ברבעון הרביעי של 2008 הסתכם הרווח הנקי בכ-27 מיליון אירו

קרדן NV , הנסחרת בתל אביב ובבורסת ה- Euronext באמסטרדם, ונמצאת בשליטת יוסף גרינפלד ואבי שנור, מסכמת את שנת 2008 עם ירידה של 42.2% ברווח הנקי ל-52 מיליון אירו. זאת לעומת רווח נקי של 90 מיליוני אירו בשנת 2007 .

על אף ההאטה בשווקים הצליחה קרדן NV להגדיל את הכנסותיה השנתיות בכ-60% לכ- 492 מיליוני אירו. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בהכנסות מפרויקטים במגזר התשתיות, איחוד לראשונה של חברת הביטוח הטורקית "Ray Sigorta" ומגידול בהכנסות מדמי שכירות ומכירת דירות בפרויקטים במזרח אירופה ובסין.

ברבעון הרביעי של 2008 הסתכם הרווח הנקי בכ-27 מיליון אירו והושפע בעיקר מרווח של כ- 77 מיליוני אירו בגין מחיקת מוניטין שלילי כתוצאה ממיזוגה של GTC RE לתוך קרדן NV ומאידך מהפרשות של ירידת ערך של החזקות.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד על כ- 368 מיליון אירו לעומת הון עצמי של כ- 343 מיליון אירו אשתקד. סך מאזן החברה הסתכם בכ- 5.25 מיליארד אירו לעומת כ- 4.27 מיליון אירו בשנת 2007.

קרדן NV פעילה במגזרי הנדל"ן, הפיננסים, התשתיות, שיווק רכב ומוצרי צריכה והשקעות בתחומי התקשורת והטכנולוגיות.

להלן ניתוח התוצאות הכספיות של 3 מגזרי הפעילות העיקריים:

מגזר הנדל"ן

בשל ההרעה במצב הכלכלי במזרח אירופה האטה קבוצת GTC את קצב הפיתוח של הפרויקטים ולא רכשה קרקעות במחצית השנייה של שנת 2008. לעומת זאת, בסין, שבה עדיין קיים ביקוש רב לנדל"ן הרחיבה קבוצת GTC את פעילותה במהלך שנת 2008 בזכות זכייה במכרזים של 4 פרויקטים נוספים בערים: Changzhou, Shenyang Hangzhou ו- Dalian בהיקף זכויות בניה בסך כולל של כ- 1.7 מיליוני מ"ר.

ברבעון הרביעי של שנת 2008 תרם מגזר הנדל"ן לקרדן רווח של כ- 58 מיליוני אירו לעומת רווח של כ- 6 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח ברבעון הרביעי של שנת 2008 נוצר ברובו בגין מחיקת מוניטין שלילי שנוצר בעקבות מיזוגה של GTC RE עם קרדן NVוהסתכם לסך של כ- 77 מיליוני אירו. מאידך, שערוך תשעה פרויקטים בהקמה ושמונה בפרויקטים שבנייתם הסתיימה ועדכון שווי כולל שבוצע לנכסי קבוצת GTC הניב הפסד של כ- 12 מיליוני אירו.

ההכנסות מדמי שכירות עלו במהלך 2008 בכ- 33% הודות להשלמת פרויקטים, עלייה בדמי שכירות למ"ר ועליה בשיעורי התפוסה. גידול זה בהיקף ההכנסות מיתן את הירידה בשווי הנכסים המניבים שנגרמה בעקבות העלייה בתשואות להיוון נדל"ן מניב במרכז מזרח אירופה. GTC פולין סיימה את שנת 2008 עם הון עצמי של כ- 1.1 מיליארד אירו ומזומן בהיקף של כ- 200 מיליוני אירו.

בעקבות בחינת שווי כוללת שבוצעה במגזר עומד השווי של KFS בספרי קרדן אן. על כ- 92 מיליוני אירו בלבד נכון לסוף שנת 2008.

בנקאות ואשראי קמעונאי

בשנת 2008 תרם מגזר זה הפסד של כ- 52 מיליוני אירו לעומת רווח של כ- 6 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2008 תרם מגזר זה הפסד של כ- 57 מיליוני אירו שנבע בעיקר מהפרשות לירידת ערך בסך של כ- 55 מיליוני אירו. מאידך, בעקבות הפחתת השווי קטנה ההתחייבות של הקבוצה בגין אופציות PUT למחזיקי מניות מיעוט בסך של כ- 19 מיליוני אירו.

חלקה של קרדן NV בתוצאות הפעילות השוטפת של TBIF בתקופת הדיווח הסתכם להפסד בסך של כ- 20 מיליוני אירו, מתוכו כ- 19 מיליוני אירו ברבעון הרביעי של שנת 2008 .עיקר ההפסד נבע מתוספת בהפרשה לחובות מסופקים בבנקים ברוסיה ובאוקראינה בעקבות משבר האשראי העולמי.

על מנת להתמודד עם האתגרים שנוצרו בעקבות המשבר בשווקים החליטה הנהלת TBIF, בין היתר, לצמצם את היקף תיק האשראי ואת מספר הסניפים והעובדים וזאת על מנת לשפר את הנזילות הפיננסית של הבנקים והחברות שבבעלותה.

מגזר השירותים הפיננסיים

ביטוח ופנסיה בשנת 2008 תרם מגזר זה רווח של כ- 8 מיליוני אירו לעומת רווח של כ- 30 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2008 תרם מגזר זה רווח של כ- 24 מיליוני אירו לעומת רווח של כ- 12 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד.

חלקה של קרדן NV בתוצאת פעילות הביטוח בתקופת הדיווח הסתכם להפסד בסך של כ- 9 מיליוני אירו שנבע בעיקר מחלקה של קרדן אן.וי בהפסדים של פעילות בשש מדינות שנמכרה בסוף שנת 2008 שהסתכמו בתקופת הדיווח בכ- 8 מיליוני אירו. כתוצאה ממכירת הפעילות רשמה קרדן NV רווח בסך של כ- 9 מיליוני אירו והמגזר הקטין באופן משמעותי את רמת החוב שלו בעזרת התמורה שנתקבלה.

בנוסף, רשמה קרדן אן.וי את חלקה בסך של כ- 10 מיליוני אירו בהוצאה שנבעה ברבעון הרביעי מהפחתת מוניטין עקב בחינת שווי כוללת שבוצעה במגזר זה. מנגד, רשמה קרדן אן.וי את חלקה בסך של כ- 30 מיליוני אירו ברווח שנבע ברבעון הרביעי משערוך אופציית מכר של KFS למניות TBIH .

מגזר התשתיות

פעילות הפרויקטים - בשנת 2008 תרמה פעילות זו הפסד של כ- 5 מיליוני אירו לעומת רווח של כ- 1 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2008 הניב מגזר זה הפסד של כ- 2 מיליוני אירו בעיקר בגין הפרשות לירידת ערך של פרויקטים וכן מהוצאות מימון בגן הפרשי שער. >הכנסות המגזר בשנת 2008 הסתכמו בכ- 82 מיליוני אירו לעומת כ- 65 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד. צבר ההזמנות צמח בכ- 34% בתקופת הדיווח ועמד על כ- 235 מיליוני אירו נכון ל - 31 בדצמבר 2008 לעומת 175 מיליוני אירו נכון לתום התקופה המקבילה אשתקד. הגידול העיקרי בצבר נבע בעיקר מזכייה בפרויקטים בגאנה ובאנגולה.

השקעה בנכסים בשנת 2008 הניבה פעילות זו הפסד של כ- 16 מיליוני אירו לעומת הפסד של כ- 8 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2008 הניבה פעילות זו הפסד של כ- 10 מיליוני אירו בעיקר בשל הוצאות חד פעמיות בגין הפרשות לירידת ערך של נכסים. פעילות ההשקעה בנכסים מתאפיינת ברכישת נכסים וזיכיונות ובפיתוחם כאשר יצירת הערך מהשקעות אלו נפרסת לאורך מספר שנים. >במהלך 2008 הגדילה תהל את החזקותיה בחברת KWIG המחזיקה במתקני מים וביוב במספר ערים בסין מ- 66% ל- 80% ואת החזקותיה בחברת TASK המנהלת משקי מים בטורקיה מ- 33% ל- 50%.

קרדן ישראל, הזרוע הרביעית של קרדן אן.וי, תרמה בשנת 2008 כ- 4 מיליוני אירו. ההפסדים שנרשמו בקרדן ישראל בגין המיזוג של חברת GTC RE לתוך קרדן אן. וי ובגין ירידת שווי השוק של קרדן אן. וי לא השפיעו על תוצאותיה של קרדן אן.וי בשל הטיפול החשבונאי של קרדן אן. וי בהחזקה בקרדן ישראל.

צרו איתנו קשר *5988