ביה"ד לחוזים אחידים ביטל עשרות סעיפים מקפחים בחוזה שעליו חותמים מבקשי משכנתא

המפקח על הבנקים ביקש לבטל את הסעיפים בחוזה האחיד של הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות, אך פסק הדין מתייחס לכלל הבנקים ; השופטת מרים מזרחי: "פסק הדין מגן על אינטרסים לגיטימיים של הבנק"

בית הדין לחוזים אחידים ביטל עשרות סעיפים מקפחים בחוזה האחיד שעליו חותמים המבקשים משכנתא בבנקים השונים. המפקח על הבנקים ביקש לבטלאת הסעיפים בחוזה של הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות, אך פסק הדין מתייחס לכלל הבנקים בישראל.

השופטת מרים מזרחי, שעמדה בראש ההרכב יחד עם פרופ' עופר גרוסקף וד"ר משה גלברד, ציינה כי פסק הדין מגן על אינטרסים לגיטימיים של הבנק - אך מבטל סעיפים המקפחים את הלקוח.

בדיונים, שהחלו ב-2002, הושגו 40 הסכמות שאושרו ברובן (חלקן לא אושרו כי הן מקפחות). כך, למשל, סיכמו הצדדים כי ההלוואה תינתן ללווה בשיעורים ובמועדים כפי שהוסכם או יוסכם בין הלווה והבנק. בית הדין קבע כי הסעיף בעייתי, שכן הוא אינו משקף את העובדה שבמועד בו נחתם החוזה כבר הוסכמו הדברים בין הצדדים.

סעיפים רבים עוסקים בנושאים טכניים שבית הדין שינה, וחייב את הבנק להודיע ללווה בכתב על השינויים הטכניים שנעשו, בצירוף הסבר כי אלה שינויים טכניים שאין בהם כדי לפגוע בלווה או בערבים.

עוד חוייב הבנק להודיע ללקוח בכתב על שינוי מועד החיוב ומועד החיוב החדש, לפחות 3 ימים לפני החיוב - אם החיוב בוצע מסיבה שלא תלויה בלקוח.

סעיף אחר, המחייב את הלווה להודיע לבנק על כל נזק לנכס - גם זניח - הוגדר כמקפח, כיוון שהוא מערים על הלווה קשיים שלא לצורך. עוד שונה הסעיף והורה ללווה כי בכל מקרה של נזק מהותי או ליקוי מהותי בנכס, העלול להשפיע על ערכו של הנכס כבטוחה - מתחייב הלווה להודיע על כך לבנק תוך זמן סביר.

לגבי סעיף אחר - ויתור החייב על דיור חלופי במקרה של מימוש המשכנתא - נקבע כי ויתור כזה הוא ויתור אישי, ואין בו כדי לגרוע מזכותו של בן-משפחה, שלא חתם עליו, לדרוש כי רשם ההוצאה לפועל יבחן סידור לדיור חלופי לגביו.

עניין זה מתייחס גם לילדיו הקטינים של החייב, ומאפשר לרשם למנוע מצב בו ימצאו עצמם מחוסרי דיור, כי הוריהם נטלו משכנתא שאין באפשרותם להחזיר.

אושרה הסכמה לפיה הלווה יהיה חייב לבטח את הנכס, ומתחייב שלא לבטחו בביטוח כפול. בוטלו סעיפים לגבי ערבות כשהבנק גרם לאי קיום החיוב העיקרי: סעיף אחד קבע כי הערבות תהיה תקפה גם כשהלווה לא עמד בהתחייבויותיו מסיבות שהבנק גרמן.

בוטל סעיף לפיו הצהרות הבנק בדבר שיעור הריבית המרבית בו לעניין קביעת ריבית הפיגורים ישמשו הוכחה מספקת נגד הלווה והערבים, וסעיף נוסף לפיו הלווה והערבים מסכימים כי ספרי הבנק וחשבונותיו יהיו "נאמנים עליהם" בכל הנוגע להלוואה, ואף ישמשו בכל עת הוכחה לגביהם על הכתוב והרשום בהם.

נקבע כי אם לווה ישתמש בכספי ההלוואה למטרה שונה מהותית מזו שבהסכם, יוכל הבנק להעמידה לפירעון מיידי, אחרי ששלח הודעה ללווה 10 ימים מראש.

כן בוטל סעיף שאיפשר לבנק לפצל סעדים מבלי להיזקק לאישור בית המשפט, משהתקבלה טענת המפקח כי האיסור על פיצול תביעות מבוסס על אינטרס הציבור שלא להטריח את בית המשפט בתביעות רבות סביב אותה עילה.

בית הדין החליט לא להטיל על הבנק הוצאות משפט, וקבע כי הבנק נהג בדיון באופן הוגן וראוי, והגיע להסכמות עם המפקח במגוון עניינים. כן נקבע כי הבנק השקיע משאבים בנושאים המתייחסים לכלל הבנקים. (ח.א 8002/02)

צרו איתנו קשר *5988