השותפים ב"שרה" ו"מירה" הגיעו להסכמות עם הגאולוג פיס

הגיאולוג דיוויד פיס, בעל חברת איסט-מדקו, יהיה זכאי לתמלוג על בשיעור 4.5% מנפט, גז וחומרים אחרים שיופקו משטח הרישיונות

השותפות ברשיונות חיפושי הנפט והגז הטבעי "שרה" ו"מירה", הכשרת הישוב של עופר נמרודי, IDB-DT של אידיבי אחזקות וצחי סולטן ופטרומד, מדווחות הבוקר (ב') על התקדמות בנושא הסדרת הזכויות הנוגעות להכנסות מהקידוחים באיזור, אם וכאשר יתגלו שם מאגרים בכמויות מסחריות.

החברות דיווחו כי לגבי אחד מהצדדים השלישיים, הגיאולוג דיוויד פיס, בעל חברת איסט-מדקו, שהינו הבעלים הרשום של 4.5% מהזכויות ברישיונות, נקבע כי הוא יהיה זכאי לתמלוג על בשיעור 4.5% מנפט, גז וחומרים אחרים שיופקו משטח הרישיונות ומשטח ההיתר המוקדם "בנימין" (זכות שנקבעה לו בעבר בהסכם עם פטרומד).

במקביל, הכשרת היישוב (באמצעות החברה הנכדה עמנואל) ו-IDB-DT קיבלו אופציה למשך 5 שנים ממועד רישום הזכויות ברישיונות על שמם, לרכוש מחצית מתמלוג העל של היועץ, דהיינו 2.25% , בכ-9 מיליון דולר, כ-1.5% על ידי עמנואל וכ-0.75% על ידי IDB-DT.

במקביל להתקשרות האמורה, נחתם עם ליס, המכונה בהודעה "היועץ" הסכם למתן ייעוץ טכני, גיאופיסי וגיאולוגי לבעלי הזכויות ברישיונות (לרבות ביחס להיתר המוקדם "בנימין" ככל שהמשקיעים ובעלי זכויות נוספים ברישיונות יקבלו זכויות בהיתר האמור). ההסכם הינו לתקופה של שנה ולאחר מכן מתחדש אוטומאטית, אלא אם יבוטל קודם לכן על ידי מי מהצדדים. התמורה בגין הייעוץ כאמור הינה לפי ימי עבודה בפועל, אך לא פחות מ - 7,000 ליש"ט לחודש.

לגבי הצד השלישי השני (פרנטיס טומלינסון, משקיע אמריקני בתחום הנפט ושותף של דיוויד פיס), אשר טען לזכויות ברישיונות מכוח ההסכמים שלו עם היועץ, הוא ירכוש מהמשקיעים, בכפוף לכך שהמשקיעים ישלימו את רכישת חלקם בזכויות ברישיונות ובכפוף לאישור הממונה על עניני הנפט, 9.25% מהזכויות ברישיונות (כ-6.16% יירכשו מעמנואל וכ- 3.09% יירכשו מ-IDB-DT) בכ- 2.22 - 2.72 מיליון דולר, בהתאם למועד בו ישלם הרוכש בפועל את תמורת הזכויות הנרכשות (אך לא יאוחר מ-180 יום לאחר חתימת ההסכם האמור). הרוכש יישא בהוצאות הרישיונות בהתאם לחלקו היחסי, החל ממועד ההסכם.

בנוסף ניתנה לטומלינסון אופציה למשך 6 חודשים לרכוש מהמשקיעים 9.25% מזכויות ההשתתפות ב"היתר בנימין" (ככל שהמשקיעים יקבלו זכויות בהיתר האמור), בתמורה להשתתפות בכיסוי 9.25% מההוצאות שיוציאו המשקיעים בשדה בנימין.

צרו איתנו קשר *5988