המוסדיים ירכשו אג"ח קונצרני רק לאחר שיעמדו בהנחיות חודק

זאת החל מאוקטובר הקרוב ■ הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר הוציא היום חוזר בהסתמך על המלצות ועדת חודק ■ החל מינואר 2011 המוסדיים יחויבו לבצע אנליזה מעמיקה לכל אג"ח שירכשו בשוק המשני ולגבי אג"ח שהונפקו מחוץ לישראל

החל מאוקטובר הקרוב יחויבו כל הגופים המוסדיים לרכוש אג"ח קונצרני בשוק הראשוני רק לאחר שיעמדו בהנחיות חודק, כאשר החל מינואר 2011 המוסדיים יחויבו לבצע אנליזה מעמיקה לכל אג"ח שירכשו בשוק המשני ולגבי אג"ח שהונפקו מחוץ לישראל.

כך עולה מחוזר שהוציא היום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, פרופ' עודד שריג, בהסתמך על המלצות ועדת חודק. במסגרת זו נקבע כי הוראות החוזר יחולו על כל רכישת אג"ח החל מהמועדים האמורים, גם במקרים של טיוטות תשקיפים שיהיו קיימות טרם תחולת החוזר וגם לגבי אג"ח קונצרניות שכבר הונפקו ונסחרות בשוק המשני.

הוראות החוזר קובעות בין היתר שעל המוסדיים לקבל מידע מהחברה המנפיקה לפחות 7 ימי עסקים טרם ההשקעה; יקבלו את מסמכי ההנפקה המעודכנים עד לפחות 48 שעות לפני ההנפקה; וכן שעל המוסדיים להכין אנליזה כתובה טרם רכישה של אג"ח קונצרני. לגבי אג"ח קונצרני המונפק בחו"ל קובע האוצר קובע שלגבי אג"ח קונצרני המונפק בחו"ל המוסדיים ידרשו להכין אנליזה שהיקפה יגובש כחלק ממדיניות הגופים המוסדיים עצמם. כמו כן, המוסדיים יורשו לרכוש אג"ח לא סחירה רק אם תירשם בלשכת רישום שתוקם בעתיד (לכשתוקם).

הוראות חוזר חודק קובעות עוד שגוף מוסדי יקבע מדיניות השקעות בנוגע לתניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות (קובננטס) שידרשו באג"ח קונצרני. בהקשר זה האוצר קובע שורה ארוכה של עילות לפירעון מיידי של האג"ח ואת התניית השעבוד השלילי. בנוסף, המוסדיים יידרשו להכליל בתנאי הנפקות מנגנון אוטומטי של תוספת ריבית עם הורדה או הפסקה של דירוג האג"ח.

האוצר מחריג בהוראות החוזר את האג"חים של הבנקים וחברות הביטוח וקובע שהמוסדיים יהיו רשאים לקבוע מדיניות השקעה אחרת (ומקילה יותר) לאג"חים אלו. בחוזר הסופי יש דחייה לגבי החלת ההוראות על אג"חים של בנקים וחברות הביטוח עד תחילת 2013, כך שמרבית ההוראות כן יחולו בעתיד על הבנקים, אם כי לא כולן.

שריג מותיר למוסדיים אפשרות להשקעות חופשיות, כשהוא מתיר למוסדיים לרכוש אג"ח בשוק המשני ללא אנליזה מוקדמת, בתנאי שסך האג"ח שירכשו בשוק המשני ללא אנליזה לא יעלה על 5% מסך האג"ח הקונצרני הסחירות של אותו גוף (עד מגבלה של 5% מההון העצמי של הגוף המוסדי).

צרו איתנו קשר *5988