יובנק סוגר רבעון: עלייה של 9.2% ברווח הנקי

תשואת הרווח הנקי להון העצמי הגיעה ל-17.6% לעומת תשואה של 11.8%, בתקופה המקבילה אשתקד

יובנק, מקבוצת הבינלאומי, המתמחה בתחומי הבנקאות הפרסונלית ושוק ההון, סיים את שלושת החודשים הראשונים של שנת 2011 ברווח נקי של 16.6 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך 15.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9.2%.

תשואת הרווח הנקי להון העצמי הגיעה ל-17.6% לעומת תשואה של 11.8%, בתקופה המקבילה אשתקד. יחס הלימות ההון של הבנק עומד על 17.6%.

הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2011 ב-26.6 מיליון שקל לעומת 25 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 6.4%. העליה נובעת בעיקרה מגידול של 14.1% ברווח מפעולות מימון ומגידול של 22.5% בהכנסות התפעוליות והאחרות, שקוזזו בחלקם על ידי גידול של 19.9% בהוצאות התפעוליות והאחרות.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2011 הסתכם ב- 37.3 מיליון שקל לעומת 32.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 14.1%. העליה נובעת בעיקרה ממגוון פעילויות בתחום הניהול הפיננסי בבנק, עשיית שוק באג"ח ממשלתיות ופעילויות מסחר נוספות, המהוות חלק מהפעילות השוטפת של הבנק.

בנוסף, חלה עליה במימוש רווחים נטו בתיק הזמין למכירה של ניירות ערך ישראלים וזרים שקוזזה בחלקה על ידי ירידה בתשואה השוטפת על האג"ח בתיק זה. ברבעון הראשון של שנת 2011 וברבעון המקביל אשתקד לא היתה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב.

רון בדני, מנכ"ל יובנק, מציין כי תוצאות הרבעון הראשון של 2011 מצביעות על שיפור נאה ברווחיות יובנק. עוד מציין בדני, כי במהלך הרבעון רשם הבנק גידול בהכנסות מכל תחומי הפעילות של הבנק ובעיקר מתחומי שוק ההון והבנקאות הפרטית.

צרו איתנו קשר *5988