בעל שליטה לשעבר אינו נחות מיתר מחזיקי האג"ח בעת פירעונן

בעל שליטה לשעבר המחזיק באג"ח החברה אינו נחות מיתר מחזיקי האג"ח בעת פירעונן - כך קבעה היום השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית במחוזי בת"א

בעל שליטה לשעבר בחברה, המתקשה לפרוע את חובותיה לציבור, אינו נחות במעמדו כמחזיק אג"ח לעומת ציבור מחזיקי האג"ח האחרים, וזכאי לפירעון כל החוב כלפיו במסגרת פירעון החוב לסדרה בה הוא מחזיק - כך קבעה הבוקר (א') השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

פסק הדין ניתן במחלוקת שנתגלעה בין חברת הרמטיק נאמנויות לחברת מ.בי.מ אקוויזישן בקשר לפירעון אגרות חוב של חברת ליטו גרופ.

חברת הרמטיק, ששימשה כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב סדרה א' ו-ב' של חברת ליטו גרופ, טענה כי אגרות חוב של חברת מ.בי.מ נחותות במעמדן יחסית לאגרות החוב המוחזקות בידי הציבור, וייפרעו לאחר פירעון מלוא החוב של החברה לבעלי אגרות החוב מטעם הציבור, וזאת משום שמ.בי.מ הייתה בעלתה שליטה בחברה בעבר.

ליטו גרופ, צוין בפסק הדין, הנפיקה בשנים 2005 ו-2006 שתי סדרות של אג"ח - סדרה א' וסדרה ב'. בספטמבר 2007 רכשה מ.בי.מ את השליטה בחברה, ומיד לאחר מכן רכשה גם אג"ח של ליטו גרופ בשוק המשני - 31.55% מאגרות החוב מסדרה א' ו-51.37% מאג"ח ב מסדרה ב'.

באוגוסט 2008 הודיעה ליטו גרופ כי היא לא תוכל לפרוע את כל סכום הקרן למחזיקי אג"ח סדרה א', וכי היא מבקשת לגבש הסדר עמם, ובמארס 2011 מכרה מ.בי.מ את השליטה בחברה לצד ג'.

הצדדים נחלקו באשר לפרשנות סעיף 52 י"ד 1 לחוק ניירות ערך, הקובע את אופן פירעון אג"ח שבידי בעל שליטה בתאגיד, שהודיע כי אינו יכול לפרוע את התחייבויותיו או שלא פרע את התחייבויותיו. באשר לתאגיד כזה, קובע הסעיף, נדחות זכויותיו של בעל השליטה בו וההתחייבויות של התאגיד כלפיו מכוח אגרות החוב, ייפרעו רק לאחר פירעון כל יתר ההתחייבויות של התאגיד לציבור.

אלא שלסעיף זה ישנם שני חריגים: הראשון קובע כי במקרה שישנה הסכמה אחרת במסגרת הסכם פשרה או הסדר שאושרו כדין, לא יחול הסעיף; והשני קובע כי הסעיף אינו חל על בעל שליטה המחזיק בתעודות התחייבות מהנפקתם הראשונה.

על הרקע הזה, טען הנאמן עבור מחזיקי האג"ח, כי אג"ח שנרכשו בשוק המשני על-ידי בעל שליטה בחברה, נדחות לעומת אג"ח המוחזקות על-ידי הציבור, וזאת - בין אם בעל השליטה עודנו בעל שליטה בחברה, ובין אם מכר את השליטה בה. לטענתו, החוק נועד למנוע תופעה של "בריחת" בעלי שליטה מהחברה, כשהיא בקשיים.

מנגד, מ.בי.מ טענה כי מרגע שבעל השליטה מכר את השליטה - הסעיף אינו חל עליו עוד.

כוונת המחוקק

גם רשות ניירות ערך הביעה את עמדתה, כשלגישתה תחולת הסעיף על אג"ח, שנרכשו על-ידי בעל השליטה, אינה מסתיימת כשאותו בעל שליטה מכר את השליטה, בעת שהתאגיד היה בקשיים.

השופטת רונן דחתה את פרשנותם של רשות ניירות ערך והנאמן לאג"ח, וקבעה כי לפי לשון החוק ולפי כוונת המחוקק מתבקשת התוצאה, לפיה בעל שליטה לשעבר אינו נחות מיתר מחזיקי האג"ח בעת פירעון חובות החברה.

השופטת ציינה כי "אם בעל השליטה חדל להיות בעל השליטה במועד כלשהו לפני מועד פירעון האג"ח, ובמועד הפירעון שולט בחברה בעל שליטה אחר, הסעיף אינו מייחס את מצב החברה וחוסר יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה דווקא לבעל השליטה הקודם.

"בעל השליטה הקודם יוכל, אם כן, לחלוק יחד עם יתר בעלי האג"ח, כפי חלקו היחסי במכלול האג"ח, אלא אם כן מוכיחים בעלי האג"ח נסיבות אחרות, שבשלהן לא זכאי בעל השליטה לפירעון חובה של החברה כלפיו".

צרו איתנו קשר *5988