אנטרופי: שכרם של 160 מנהלים בכירים קוצץ ב-30% ב-2012

ההפחתה נבעה לרוב כתוצאה מבחינה כלכלית של הסכמי התגמול אל מול ביצועי החברה ואל מול יעדיה העסקיים, תוך שילוב שיקולים עסקיים וכלכליים ■ ב-90 הסכמים חלה עלייה בשכר

כנראה שהמחאה החברתית הגדולה של קיץ 2011 , ביחד עם התערבות הרגולטורים השונים, משפיעים גם על שכר הבכירים בחברות הציבוריות. המגמה של עלייה חדה בשכר המנהלים בעשור הראשון של שנות ה-2000 התהפכה ככל הנראה, כך עולה ממחקר של חברת הייעוץ אנטרופי.

בהתאם למחקר שנעשה על ידי הרשות לני"ע, ממוצע שכר הבכירים עלה ב-130% בשנים 2003-2009 - מ-1.6 מיליון שקל בשנת 2003 ל-3.7 מיליון שקל בשנת 2009. שכר המנכ"לים עלה מ-2 מיליון שקל ל-5 מיליון שקל, בדומה לבכירים שתפסו את כיסא היו"ר והמנכ"ל בעת ובעונה אחת. שכר היו"ר עלה בממוצע מ-3 מיליון שקל ל-4 מיליון שקל. עלייה זו בשכר הבכירים, שאינה עולה בקנה אחד עם עליית השכר הממוצע במשק, גרמה למחוקק להתערב בנושא שכר הבכירים בעלי השליטה (תיקון 16 לחוק החברות) ושכר הבכירים השכירים בחברות הציבוריות (תיקון 20 לחוק החברות).

באנטרופי בדקו 343 הסכמי תגמול ניהול והעסקה בחברות מאז חודש מאי 2011. ב-160 הסכמים חלה הפחתה בשכר, בשיעור ממוצע של כ-30% ביחס להיקף התגמול בשנת 2011, המשקף חיסכון כספי של כ-145 מיליון שקל. ההפחתה נבעה לרוב כתוצאה מבחינה כלכלית של הסכמי התגמול אל מול ביצועי החברה ואל מול יעדיה העסקיים, תוך שילוב שיקולים עסקיים וכלכליים שמטרתם הגברת הרציונליזציה במנגנוני התגמול נוכח מטרתם העיקרית שהינה השאת ערך לבעלי המניות בחברה. ב-95 הסכמים לא חל שינוי בהיקף התגמול וב-90 הסכמים חלה עלייה בתגמול.

בשקלול מלא, שיעור החיסכון הממוצע המשתקף מתיקון 16 ביחס להיקף התגמול בשנת 2011, הינו כ- 18% ובשיעור אבסולוטי מדובר בחיסכון של 125 מיליון שקל. שיעור התמיכה הכולל של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בהסכמי התגמול של בעלי השליטה עמד בממוצע על כ-57%. מתוכם ניתן למצוא, כי אנטרופי מחקר תמכה ב-65% מההסכמים בהם חלה הפחתה בתגמול. בהסכמים בהם חל גידול בתגמול עמד שיעור התמיכה על כ-38% וזאת לאור עמידתם בקווים המנחים במדיניותה של אנטרופי לנושא תגמול בעלי שליטה וממשל תאגידי.

בחינת שיעור החיסכון לפי מרכיבי השכר בהסכמים בהם חלה הפחתה בתגמול, מצביעה על כך ששיעור החיסכון במרכיב הקבוע (השכר השוטף) הינו של כ-22% בעוד שבמרכיבים המשתנים - מענק ואופציות, שיעור החיסכון הינו כ-60%.

לעניין המרכיבים האיכותיים במענק עולה, כי בכמחצית מהסכמי המענק ובשיעור גבוה יותר ביחס להסכמים בהם הוצע מנגנון של מענק, הוספו מרכיבים איכותיים להסכם (רכיב מותנה ביצועים, תקרת תגמול, נטרול רווח חד פעמי, מנגנון קיזוז הפסדים, תגמול על ביצעים עודפים).

צרו איתנו קשר *5988