מבני תעשייה עברה לרווח של 11 מיליון שקל ב-2012

הרווח הנקי ב-2012, בנטרול ירידת ערך של תיק ני"ע וחלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות, הסתכם בכ-167 מיליון שקל, לעומת כ-28 מיליון שקל ב-2011

חברת מבני תעשייה הנמצאת בשליטת איש העסקים אליעזר פישמן, דיווחה היום (ה') על תוצאותיה הכספיות לשנת 2012: הרווח הנקי בשנת 2012 הסתכם בכ-11 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-176 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בשנה שעברה בנטרול ירידת ערך של תיק ניירות ערך (לרבות מניות חברת האם) וחלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות הסתכם בכ-167 מיליון שקל לעומת רווח של כ-28 מיליון שקל ב-2011.

הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) עלה בשנת 2012 והסתכם בכ-524 מיליון שקל בהשוואה לכ-521 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות בתקופת הדוח בנטרול שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה והכרה בהכנסה ממכירת דירות הסתכם בכ-446 מיליון שקל לעומת כ-450 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה מנכסים מניבים בשנת 2012, הסתכמו בכ-696 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 694 מיליון שקל ב-2011. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות שכירות בישראל - בעיקר רכישת 50% נוספים בפאואר סנטר בבאר-שבע, בחודש יוני 2011, מסיום פרויקטים בהקמה (עפולה, קריית שמונה ומצפה ספיר) במהלך הרבעון הרביעי של השנה , מעלויות ראליות בחידוש חוזים קיימים ובחוזים חדשים ומהצמדת מרבית חוזי השכירות למדד המחירים לצרכן. הגידול בהכנסות כאמור לעיל מקוזז מכירת נכסים בישראל וממכירת נכס בקנדה.

סך הכנסות החברה מדמי שכירות בתקופת הדוח הסתכמו בכ-608 מיליון שקל, (מתוכם כ-223 מיליון שקל מחו"ל), לעומת כ-607 מיליון שקל (מתוכם כ-238 מיליון שקל מחו"ל) ב-2011. נכון למועד הדוח, שטח המבנים להשכרה, בארץ ובחו"ל, עמד על כ-1.86 מיליון מ"ר, מתוכם כחצי מיליון מ"ר בחו"ל. שיעור התפוסה של מבני החברה בארץ ובחו"ל, עמד ביום המאזן על יותר מ-87.5%.

במהלך 2012 מימשה החברה נכסים בהיקף של כ-310 מיליון שקל, נכסים אשר לדעת החברה מיצו את פוטנציאל ההשבחה ומקסמו את הרווח הגלום בהם. במקביל, החברה ממשיכה לייצר מנועי צמיחה. במהלך 2012 השלימה פרויקטים חדשים בשטח של כ-19 אלף מ"ר שצפויים להגדיל את ה-NOI השנתי בכ-11 מיליון שקל.

במהלך 2013 צפוי השטח המניב של החברה לגדול בשטח של כ-57 אלף מ"ר עם NOI שנתי של כ-30 מיליון שקל. כמו כן, החברה פועלת להשבחת נכסים קיימים בעיקר על-ידי שינוי ייעוד או הגדלת זכויות בניה. בתקופת הדוח המשיכה החברה לפתח את פעילותה בתחום המערכות הסולאריות והקימה כ-20 מתקנים נוספים על גגות נכסים שבבעלותה.

בסיכום 2012 החברה עמדה בתשלומי האג"ח בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל וגייסה הון בהיקף של כ-782 מיליון שקל, אלה מהווים אינדיקציה לאמון השוק בחברה ולנחישות בעמידה בהתחייבויותיה.

משה מורג, מנכ"ל מבני תעשייה, אמר היום כי "התוצאות החיוביות של שנת 2012 משקפות יישום מוצלח של אסטרטגיית החברה לחיזוק ושיפור תזרים המזומנים, לצורך עמידה בהחזרי החוב להם נדרשנו השנה, זאת, בד בבד עם המשך השקעה בייזום נכסים חדשים. הצלחת החברה בגיוסי ההון האחרונים משקפת את אמון השוק והמשקיעים בה".

*** אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988