על טעויות משלמים ביוקר

איך חברות מתקנות טעות בדוחות כספיים?

דוחות כספיים/צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
דוחות כספיים/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חברת פריורטק  אמנם מוכרת יותר כבעלת השליטה בחברת קמטק, המפתחת מערכות בדיקה למעגלים מודפסים ולתעשיית השבבים, וכן כבעלת השליטה בפי.סי.בי, המייצרת מעגלים מודפסים, אבל היא גם מחזיקה באמיטק, שלה פעילות בסין - Access. אמיטק עצמה מפתחת מצעים על בסיס אורגני, ו-Access מייצרת מצעים אלקטרוניים על בסיס הטכנולוגיה של אמיטק.

פריורטק מחזיקה ב-38% מ-Access (דרך החזקה משורשרת באמיטק). בדוחות האחרונים (לשנת 2016) מדווחת פריורטק על שינוי שיטה חשבונאית ביחס להחזקה ב-Access, וזאת בשל כוונה לממש את ההחזקה הזו בטווח של השנה הקרובה. ברגע שמדובר בחברה שמועמדת למימוש, היא מוגדרת חשבונאית כנכס שמיועד למימוש, והיא מוצגת כנכס שוטף במאזן. מעבר לכך, ההחלטה על הפסקת הפעילות הזו גוררת טיפול ב-Access כאילו היא פעילות מופסקת, ואז החלק של פריורטק ברווח או הפסד מוצג בתחתית דוח הרווח והפסד כרווח "חיצוני" ליתר הסעיפים בדוחות הכספיים.

ואולם, זה לא רק הכוונה למכור את ההחזקה וההצגה החשבונאית השונה. במקביל דיווחה פריורטק כי התגלו טעויות בדוחות של חברת Access, שמסתכמות ל-100 מיליון שקל - סכום גדול ביותר, שמגיע מכמה "מקורות": ירידת ערך נכסים ב-Access; ירידה משמעותית בערך המלאי; ירידה בערך הנכסים הלא-מוחשיים (הוצאות פיתוח שהוונו בעבר) ורכוש קבוע. החלק של פריורטק בטעויות האלה מסתכם בכ-37 מיליון שקל, והסכום הזה מתחלק על פני השנים הקודמות, מכיוון שמנהלי Access הסבירו כי ירידת ערך הנכסים (כלומר, ההפסד של 100 מיליון שקל) מיוחסת לכמה שנים.

זאת הסיבה שההפסד לא נזקף רק ל-2016 - השנה שבה התגלתה הטעות - אלא לכמה שנים בדרך של הצגה מחדש: מציגים את השנים הקודמות מחדש (מתקנים את הטעות), כאשר ההשפעה על הדוחות המעודכנים (דוחות של 2016) היא בעצם על היתרה של ההון והעודפים לשנים קודמות, ונוסף על כך, יש השפעה על השנה הנוכחית ועל 2015.

והנה המספרים: עד 2014 כולל, ההשפעה של הטעויות האלה מסתכמת ב-15.3 מיליון שקל; ב-2015 ההשפעה של הטעויות האלה הסתכמה ב-19.2 מיליון שקל; וב-2016 הטעויות האלה גרמו להפסד של 2.8 מיליון שקל. בסך הכל מיוחס לפריורטק הפסד בסך 37.3 מיליון שקל.

התיקונים מדאיגים את המשקיעים

ההפסדים האלה, ובכלל תיקוני טעויות והצגה מחדש, מעוררים דאגה של המשקיעים, שכן המשמעות שלהם פשוטה: הדוחות הקודמים לא היו נכונים, ובמקרה הזה, הדוחות האמיתיים ל-2015 היו צריכים (בזמן אמת) לכלול הפסד נוסף של 19.2 מיליון שקל, ההפסד ל-2014 ולשנים קודמות (הפסד מצטבר) מסתכם ב-15.3 מיליון שקל - כלומר, הדוחות שהסתמכנו עליהם, היו שגויים.

על רקע זה, הנהלת פריורטק מדווחת במסגרת הדוחות הכספיים כי היא פעלה להבין את פשר הטעויות וערכה בדיקה: "עם קבלת הממצאים והנתונים הכספיים, דרשה החברה הסברים מפורטים לתיקונים והסיבות להתהוותם, לרבות הקשר עם מצגים קודמים של Access. החברה קיימה פגישות ובירורים עם Access וכן הסתייעה ביועצים חיצוניים. לאור ממצאי הבדיקות האלה, החברה בדעה כי התוצאה המצטברת של ירידת ערך הנכסים, כפי שהוצגה בפניהם על ידי Access, משקפת באופן נאות את ערכם של הנכסים הנידונים ליום 31 בדצמבר 2016.

"בעקבות הבירורים שערכה, סבורה החברה כי רק חלק מירידות הערך ניתן לשייך לשנים קודמות, וחלק אחר יש לייחס לשנת 2016. כך, ירידת ערך של פריטי מלאי מסוימים יוחסה על ידי Access לתקופות שבהן חומרי גלם אלה הועברו לרצפת הייצור, אף שעדות ברורה לצורך בגריעתם של חומרים אלה נמצאה רק לקראת סיומה של שנת 2016".

עוד עולה מהבדיקה כי מוצרים שסופקו ללקוחות אחרי מועד פרסומם של דוחות כספיים של Access לתקופות קודמות, נכללו בעבר בין יתרות המלאי שלה. זוהי טעות חשבונאית גדולה - רישום כפול - גם של מכירה ללקוח וגם השארה של הסחורה במלאי. זה פשוט רישום של רווחים שלא באמת היו לחברה.

כמו כן, מתברר שחברת Access פשוט היוונה עלויות פיתוח לנכסים (בסכומים מהותיים), ועכשיו מתברר שלא מדובר באמת בנכסים, אלא בהוצאות. היוון של הוצאות מו"פ אפשרי רק אם יש פיתוח וברור שיש מוצר ויש היתכנות כלכלית. רק במקרה זה ניתן להוון את ההוצאות האלה לנכס (נכס לא מוחשי). אחרת, העלות נרשמת בדוחות הכספיים כהוצאה. כמובן שחברות היו מעדיפות להוון את ההוצאות ואז לרשום פחות הפסדים או יותר רווחים, אבל יש תקינה חשבונאית שמורה בדיוק מתי ואיך לרשום את ההוצאות ואת הנכסים הלא-מוחשיים.

מתברר ש-Access היוונה עלויות פיתוח לנכסים לא-מוחשיים בתקופות דיווח קודמות, אבל החברה עברה שינוי של מיקוד עסקי - ולכן יש צורך למחוק את הנכסים.

ההשפעה של הטעויות האלה על דוחות קודמים אמורה להיות מלאכה מורכבת מאוד. איך יודעים באיזה שנה למחוק את הנכס הלא מוחשי, איך יודעים איזה מלאי למחוק ומה היה ערכו?

על רקע זה, החברה עשתה קיצור דרך (מקובל): "החברה סבורה שקיים קושי מעשי לבצע אומדנים אלה, בהתייחס לפריטי מלאי ונכסים בלתי מוחשיים שהופחתו, בראייה לאחור, ולשקף בכל תאריך מאזן לתקופה קודמת את האומדן שהיה צריך בהתאם לנסיבות ששררו לתאריך המאזן לתקופות קודמות. כמו כן, סבורה החברה כי אין זה מעשי לקבוע את ההשפעות הספציפיות של כל ירידת ערך לכל אחת מהתקופות הקודמות המוצגות, למעט סכומים לא מהותיים, ולכן החברה זקפה את התיקונים ליתרת הפתיחה של העודפים למול יתרת הפתיחה של ההשקעה בחברת Access, המוצגת בשיטת השווי המאזני ליום 1 בינואר 2016".

כלומר, בביאור אמנם פורטו ההשפעות לשנת 2016 ולשנת 2015, אבל כל ההשפעה על שנים קודמות התרכזה בסעיף אחד - יתרת העודפים (שבמסגרת ההון העצמי).

■ הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלה. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. 

צרו איתנו קשר *5988