ישראמקו תשלם מאות מליוני שקלים בגין רווחים ממאגר "תמר"

ישראמקו ביקשה מביהמ"ש כי יבטל את הדרישה, אשר לטענתה מבוססת על השתת מס גבוה מדי ושגוי ■ בנוגע לשנת 2013 מדובר במחלוקת מס על כ-3 מיליון שקל בלבד, אך משמעות הדרך המיסויית הפרשנית של פקיד השומה היא מיסוי משמעותי על רווחי השותפות לשנים הבאות ומוערכת במאות מיליוני שקלים

קידוח תמר אסדה קידוח לוויתן / צלם: יחצ
קידוח תמר אסדה קידוח לוויתן / צלם: יחצ

2% מהרווח השנתי של שותפות הגז ישראמקו - זהו סכום המס אותו מבקשת רשות המסים לגבות מהשותפות בגין רווחיה מהפקת הגז הטבעי במאגר "תמר". מדובר במאות מיליוני שקלים בשנים הקרובות.

דרישה זו מהווה את הקרקע למחלוקת מס שמתנהלת מזה חודשים ארוכים בין ישראמקו לפקיד השומה למפעלים גדולים, ואשר הגיעה בראשית השבוע לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. ישראמקו מבקשת מבית המשפט כי יבטל את דרישת רשות המסים, אשר לטענתה מבוססת על השתת מס גבוה מדי, ושגוי, על השותפות.

ישראמקו  מחזיקה בכ-29% ממאגר הגז "תמר", העוסק בהפקה ובמכירה של גז טבעי וקונדנסט.

תביעת החברה הוגשה לבית המשפט בעקבות עיכוב של פקיד השומה למפעלים גדולים בהוצאת תעודה לחישוב המס לישראמקו כ"מחזיק זכאי" לשנת 2013 בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט). תעודה זו מכין השותף הכללי בשותפות הגז לצורך הגשתה בדוח השנתי. לטענת ישראמקו, הרשות מעכבת את הוצאת התעודה חרף היות דוח המס של השותפות לשנת 2013 דוח סופי, בעקבות הסכם שומות עליו חתמו הצדדים במהלך חודש יולי 2017.

מלבד הוצאת התעודה לשנת 2013, מבקשת ישראמקו להורות לפקיד השומה כי בתעודות שיונפקו לה יירשם כי המס ששילמה בגין חלקה ברווחי השותפות, יהיה בהתאם לחלקה היחסי בשותפות, מבלי שתהיה אבחנה לעניין זה בין יחיד לחבר בני אדם. זאת, נטען, מאחר שתשלום המס עבור השותפים מהווה חלוקת רווחים, ובדומה לכל חלוקת רווחים, עליה להיות שוויונית ביחס לכל המחזיקים.

כיום דורש פקיד השומה כי בתעודה, לצד המס ששולם על חשבון רווחי השותפות, תהיה אבחנה בין מחזיק שהוא יחיד למחזיק שהוא חבר בני אדם, באופן שהמס שייוחס למחזיק יחיד יהיה לפי שיעור המס השולי המקסימלי החל על יחיד (עד 50% מס); ואילו המס שייוחס למחזיק שהוא חבר בני אדם, יהיה לפי שיעור מס חברות, שהוא נמוך יותר (24%).

בנוגע לשנת 2013 מדובר במחלוקת מס נמוכה יחסית, על כ-3 מיליון שקל בלבד, ואולם משמעות הדרך המיסויית הפרשנית של פקיד השומה היא מיסוי משמעותי על רווחי השותפות לשנים הבאות, ומוערכת במאות מיליוני שקלים. ככל שהרווח של שותפויות הגז יעלה - כך יעלה גם שיעור המס שישולם.

הרקע למחלוקת המס הוא תגליות הגז הטבעי, שהולידו דיונים ארוכים בוועדות ששינסקי 1 ו-2 בנוגע לתמלוגים המגיעים למדינה מהם, הסכמים עם המדינה והליכים משפטיים שהגיעו עד התערבות בג"ץ (בעתירה נגד מתווה הגז).

בשנת 2009, במסגרת חיפושיה של שותפות ישראמקו אחר נפט או גז טבעי, התגלה מצבור מסחרי של גז טבעי בחזקת "תמר". החל משנת 2010 החלה השותפות, יחד עם שותפים נוספים, לפתח את פרויקט "תמר" ולהשקיע סכומי כסף ניכרים לשם כך.

בשנת 2013 החלה השותפות, לראשונה, לקבל הכנסות מפרויקט "תמר", כך שנכון ליום 31 בדצמבר 2013 עמדה הכנסתה החייבת של השותפות (בהתאם להסכם שומה שנחתם במהלך חודש יולי 2017), המיוחסת לבעלי יחידות ההשתתפות, בהתאם לדוחותיה הכספיים המתואמים לצורכי מס, על סך של כ-178 מיליון שקל.

מהעתירה עולה כי בשנת 2016 החלו דיוני שומה אשר בסופן הוציא פקיד השומה לשותפות ישרמאקו שומה לפי מיטב השפיטה לשנת המס 2013. בספטמבר 2016 הגישה השותפות השגה על השומה, וביולי 2017 נחתם הסכם שומה בין הצדדים, כך שמבחינת השותפות השומה לשנת 2013 נחשבה לשומה סופית. ואולם, נטען בעתירה, בסמוך לתום שנת המס 2016 ובמהלך שנת 2017 פנתה ישראמקו לפקיד השומה בבקשה להסדיר את אופן הרישום בתעודות מחזיק זכאי של המס ששולם על-ידי השותף הכללי, וזה לא נעתר לבקשה.

"כיום, כ-3 שנים לאחר הגשת דוח המס של השותפות לשנת 2013, ולאחר שבין המשיב לבין השותף הכללי נחתם הסכם שומה, המשיב עודנו עומד על סירובו ומעכב את הנפקת תעודות מחזיק זכאי לתקופה בלתי ידועה, ובכך כופה במודע על בעלי יחידות ההשתתפות את דחיית הגשת דוחות המס על-ידם ומונע מהם את עיקרון סופיות השומה", נטען בעתירה.

לטענת ישראמקו, "פקיד השומה, בהתנהלותו זו, במודע 'כולא' וכובל את ציבור הנישומים המחזיקים ביחידות ההשתתפות (נייר ערך המזכה את השותפים במאגר לרווחים), וזאת חרף סופיות דוחותיה לצורכי מס של השותפות ולאחר ששולם מלוא המס על-ידי השותף הכללי בשם מחזיקי יחידות ההשתתפות".

כך, נטען, פוגעת רשות המסים למעשה במשקיעים בשותפות.

עוד נטען בעתירה, שהוגשה בידי עורכי הדין טלי ירון-אלדר ורועי פלר, כי "הפער בין שיעור המס החל על יחיד לבין שיעור המס החל על חברה ברור הוא בשיטת המשפט שלנו (מדובר בשיעור מס של עד 50% על יחיד לעומת 24% על חברה, א' ל"ו), וכידוע, כאשר תחלק החברה את ההכנסה שקיבלה מהשותפות לבעלי מניותיה היחידים, ישולם מס נוסף בעת החלוקה על-ידי היחידים עצמם, מבלי לקחת בחשבון שהחברה שילמה למעשה את המס, אלא שהוא נלקח בחשבון אצל נישום אחר שנהנה ממס לא לו".

צרו איתנו קשר *5988