מחפשים תשובה: השאלות של מבחן ני"ע בתחום איגרות החוב

מה מביא איגרת חוב לעלות, מה עשויה להיות ההשפעה של העלאה חדה ולא מתוכננת בריבית בנק ישראל, ומה נכון במיוחד לגבי אג"ח צמיתה? ■ להלן שאלות מתחום איגרות החוב במבחן האחרון של רשות ני"ע - והתשובות עליהן

שאלות ותשובות/ צילום: שאטרסטוק
שאלות ותשובות/ צילום: שאטרסטוק

במבחן האחרון שערכה רשות ניירות ערך למבקשים להשיג רישיון לניהול השקעות, הופיעו כמה שאלות מעולם התוכן של איגרות החוב.

(3) אג"ח של חברה ישראלית זכתה בדירוג לטווח ארוך של מעלות AA. לאיזו קבוצת דירוג גלובלי מקביל דירוג זה?

א. AA

ב. A

ג. BBB

ד. B

ה. CCC

תשובה: ג'. ההבדל בין דירוג מקומי לבינלאומי הוא כ-6 דרגות.

(6) במכרז למשקיעים מסווגים שערכה חברת "אנרגיה ירוקה", נקבעה ריבית הסגירה על 4.25% וההקצאה למזמינים בריבית זו תעמוד על 57%. במכרז לציבור נקבעה ריבית הסגירה על 3.95%. בנסיבות אלו, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. כל משקיע מסווג שנכנס לתשקיף ושיפר את הצעתו במכרז לציבור, יקבל הקצאה מלאה.

ב. כל משקיע מן הציבור שהזמין בריבית 3.95%, יקבל הקצאה מלאה.

ג. 57% מהמשקיעים המסווגים יקבלו הקצאה מלאה בריבית שנקבעה.

ד. המשקיעים המסווגים ששיפרו את הצעתם ל-3.95% במכרז לציבור, ירכשו את האג"ח במחיר אפקטיבי הנמוך מהמחיר ששילמו המשקיעים מהציבור.

ה. מהנתונים עולה כי כל ההנפקה נרכשה על-ידי הציבור והמשקיעים המסווגים יסתפקו בעמלת ההתחייבות המוקדמת.

תשובה: ד'. עמלת ההתחייבות המוקדמת המשולמת לגוף מוסדי, מוזילה את המחיר ומשפרת את התשואה האפקטיבית.

(7) למה מהבאים תגרום עלייה משמעותית במחיר איגרת החוב של חברת "מבני ציבור"?

א. עלייה במח"מ שלה.

ב. עליית התשואה לפדיון.

ג. הקטנה בשיעור הריבית הנקובה.

ד. עלייה במרווח בו נסחרת האיגרת.

ה. כל התשובות האחרות שגויות.

תשובה: א'. עלייה במחיר איגרת החוב תביא לכך שתשואת הריבית שיקבל המשקיע תקטן ביחס לסכום השקעתו, כך שתקופת ההחזר על השקעתו תגדל.

(9) אג"ח חברת "הקבלן" נסחרת בת"א יום לפני אקס תשלום ריבית שנתית ופדיון קרן חלקי של 50%. נתון כי האג"ח מגיעה לפירעון סופי בעוד שנה ויום. בהתייחס לנתונים אלה בלבד, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. תשואת האג"ח תרד ב-50% לפני פתיחת יום המסחר הבא.

ב. מחיר האג"ח צפוי לעלות בפתיחת יום המסחר הבא.

ג. מח"מ האג"ח צפוי לעלות לאחר אקס הפידיון החלקי.

ד. ערכה המתואם ברוטו של האג"ח לא ישתנה למחרת.

ה. אם תשלומי הריבית והקרן ישולמו, דירוג האג"ח צפוי לעלות.

תשובה: ג'. לאחר תשלום חלקי של הקרן, לפי נוסחת המח"מ, המח"מ צפוי לעלות, שכן תקופת ההחזר העתידי מתארכת.

(10) איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס לאג"ח "צמיתה" (Perpetual)?

א. זהו נייר ערך מסחרי לטווח של פחות משנה שאיננו מדורג.

ב. זוהי אג"ח ללא מועד פירעון שמשלמת ריבית בלבד.

ג. זוהי אג"ח ממשלת ארה"ב צמודה למדד המחירים לצרכן בארה"ב לטווחים של עד 20 שנים.

ד. זהו שטר הון בנקאי עם אפשרות להמרה כפויה למניות בהינתן ירידה בהון העצמי של הבנק.

ה. זוהי אג"ח חברות לא סחירה.

תשובה: ב'. באג"ח צמיתה אין פירעון של הקרן, אלא רק של ריבית.

(11) איזה מהתרחישים הבאים הוא הסביר ביותר בעת אירוע של העלאה חדה ולא מתוכננת בריבית בנק ישראל, שלא תומחרה בשוק?

א. שער הדולר צפוי לעלות בעוצמה רבה.

ב. שערי איגרות חוב בריבית משתנה צפויים לרדת.

ג. שערי איגרות חוב ארוכות בריבית קבועה צפויות לרדת.

ד. שערי מניות חברות נדל"ן מסחרי צפויים לעלות.

ה. ציפיות האינפלציה המגולמות באג"ח צמודות מדד צפויות לעלות.

תשובה: ג'. התשואות של אג"ח שקליות בריבית קבועה רגישות להעלאת ריבית, וככל שאיגרות החוב הן ארוכות יותר, כך הן בדרך כלל מושפעות יותר לשלילה מהעלאת ריבית (משקולת), ולחיוב כאשר הריבית יורדת (מנוף).

(12) משקיע מוסדי החליט כי המח"מ של רכיב האג"ח הממשלתי השקלי בתיק שלו יעמוד על כ-5 שנים. עומדות בפניו שתי שיטות ליישום החלטתו:

השקעה א': לקנות אג"ח ממשלתית שקלית אחת במח"מ 5 שנים.

השקעה ב': לקנות מספר אג"חים עם מח"מ שונה לאורך העקום הממשלתי השקלי וליצור מח"מ "סינתטי" ממוצע של תקופה זו.

איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס להבדלים בין שתי השיטות?

א. השקעה ב' רגישה פחות לשינויי ריבית מהשקעה א'.

ב. בהשקעה ב' סך תשלומי הריבית השנתית יהיו גבוהים יותר.

ג. התשואה הפנימית לפדיון של השקעה א' יכולה להיות שונה מהתשואה הפנימית לפדיון של השקעה ב'.

ד. תשלומי עמלות הפעולה בהשקעה ב' יהיו גבוהים יותר.

ה. בשונה מהשקעה ב', התיק בהשקעה א' נהנה מחיסון ריבית מלא לטווח של פחות מחמש שנים.

תשובה: ג'. יצירת מח"מ עשויה להביא לתשואה גבוהה יותר מהחזקה ישירה, ולהיפך.

(13) נתונות שתי איגרות חוב (א' ו-ב') של חברת "מגל", הנסחרות ב-30 בנובמבר 2017 במח"מ זהה. בנוסף נתון כי איגרת א' משלמת ריבית שנתית צבורה וקרן בתשלום אחד בסוף התקופה, ואילו איגרת ב' משלמת ריבית שנתית וקרן בשלושה תשלומים שנתיים שווים.

בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. תאריך הפדיון הסופי של איגרת ב' הוא לאחר תאריך הפדיון הסופי של איגרת א'.

ב. המח"מ של שתי האיגרות יישאר זהה אחת לשנייה לאורך כל חייהן.

ג. המחיר של איגרת ב' רגיש יותר לשינויים בתשואה.

ד. בגלל תזרים התשלומים, התשואה לפדיון של איגרת א' תהיה גבוהה מהתשואה לפדיון של איגרת ב'.

ה. איגרת א' נסחרת בפרמיה על ערכה המתואם.

תשובה: א', בשל העובדה שתשלומי הקרן והריבית הינם בתדירות גבוהה יותר באג"ח ב', הרי שכדי שהמח"מ יהיה זהה, מועד פדיון איגרת החוב ב' חייב להיות ארוך יותר.

(14) אג"ח של חברת GE נסחרת בארה"ב בתאריך 29 בנובמבר 2017 בנתונים הבאים: קופון 3.1, תאריך פירעון סופי: 9 בינואר 2023, מחיר ל-1 ע"נ: 1.0204 דולר. בנוסף, נתון כי האג"ח משלמת ריבית חצי שנתית וקרן בתשלום אחד בסוף התקופה. עוד נתון כי חבילה מינימלית להשקעה: 10,000 ע"נ.

בהתייחס לנתוני השאלה, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. מח"מ האג"ח קטן מ-4.

ב. הריבית הצבורה למשקיע המחזיק ב-10 חבילות היא כ-1,200. דולר.

ג. האג"ח נסחרת מתחת לערכה המתואם.

ד. תשואת האג"ח לפדיון עומדת על 2.1%.

ה. משקיע שימכור 10 חבילות במחיר הנתון, יקבל 102,040 דולר לחשבונו לפני מסים ועמלות.

תשובה: ב'. ואף יותר מ-1,200 דולר. מיולי עד סוף נובמבר זה כמעט 6 חודשים והריבית הצבורה קרובה ל-1,500 דולר על ריבית של 3.1% שנתי.

■ הכותבים הם יו"ר בית ההשקעות מיטב דש ומנהל השקעות בקופות הגמל והפנסיה של מיטב דש. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק. 

צרו איתנו קשר *5988