"ענף המימון החוץ בנקאי חשוף מאוד לסנטימנט השלילי בשוק ההון"

כלכלני מידרוג בסקירה מיוחד על ענף המימון החוץ בנקאי: "ככל ויתמשך המשבר נראה פגיעה מהותית יותר באיכות הנכסים, כפי שמשתקף במדדי הסיכון בתיק האשראי וכנגזר פגיעה בהון ובמרווח מהקובננטים, אשר יובילו לשחיקה נוספת בנגישות למקורות מימון"

ירידות בבורסה בתל אביב / צילום: ניר אליעס, רויטרס
ירידות בבורסה בתל אביב / צילום: ניר אליעס, רויטרס

במקביל לירידות החדות בבורסה על רקע הבהלה העולמית והמקומית מהתפשטות נגיף הקורונה וההשלכות השליליות שלו על הכלכלה, נרשמות גם היום צניחות במניות של החברות העוסקות במימון חוץ בנקאי. פנינסולה , נאוי , אס.אר אקורד , אופל בלאנס  ואחרות צונחות היום בשיעורים של כ-10% ויותר, ומשלימות נפילה של עשרות אחוזים בשבועיים האחרונים. 

כלכלני חברת מידרוג פרסמו היום דוח מיוחד על הענף. במידרוג מציינים כי ענף המימון החוץ-בנקאי (ובפרט מתן הלוואות ללקוחות עסקיים קטנים ובינוניים) חשוף באופן ישיר להשפעות הקורונה על הפעילות הכלכלית במשק דרך שני מוקדי סיכון מרכזיים הקשורים האחד בשני: האחד לחץ בהסתברות גבוהה על איכות הנכסים וכנגזר על כרית הרווחיות וההון וזאת כתוצאה מצפי לעלייה בשכיחות אירועי חדלות הפירעון אשר נובעת מפגיעה באיתנות הפיננסית והנזילות של לקוחות הענף ושל המושכים (כותבי הצ'קים), אשר בעיקרם שייכים למגזר ה-SME (חברות קטנות ובינוניות) אשר צפוי לפגיעה משמעותית ככל והמשבר ימשך.

המוקד השני נוגע לעלייה בסיכון הנזילות ושחיקה בנגישות למקורות מימון, אשר הינם קריטיים להמשך צמיחת הענף מחד וליכולת ההחזר מאידך. זאת, "מכיוון שבהיעדר הנזלת תיק האשראי, חברות המימון בנויות על מחזור חוב ובפרט במידה ותחול שחיקה במרווח מהקובננט המינוף המאזני כתוצאה משחיקה באיכות הנכסים".

במידרוג מעריכים כי "הפגיעה בפעילות הריאלית תתורגם להאטה כלכלית חריפה במשק המקומי, תוך הסתברות גוברת למיתון אשר תתבטא בין השאר בצמצום הפעילות העסקית של עסקים קטנים ובינוניים - הלקוחות והמושכים הן בצד הביקוש למוצרים ושירותים והן בצד ההיצע בשל עיכובים ומחסור בשרשרת האספקה, אשר עלולים להוביל למחנק נזילותי ועלייה בתלות למימון של ההון החוזר וכנגזר לעלייה בשיעורי הכשל. בנוסף, אנו סבורים כי העלייה בסיכון תיק האשראי תושפע גם מירידה בנגישות לגורמי המימון ככל והמשבר ימשך עבור הלקוחות והמושכים, אשר תוביל לפגיעה ישירה ברווחיות ונזילות העסקים. כנגזר מכך, צפויה עליה בשיעורי הכשל, אשר תתגבר ככל והמשבר יתארך ובפרט במידה ולא תינתן רשת ביטחון מהותית לעסקים אלה ע"י המדינה".

מוקד סיכון מרכזי נוסף בתיק האשראי של חברות ענף המימון החוץ-בנקאי, נובע מריכוזיות ענפית גבוהה לענף הבינוי והנדל"ן, המייצרת סיכוני זנב ובפרט במצב המשברי הנוכחי ועלולה לפגום משמעותית בכריות הספיגה כתוצאה מהפסד בלתי צפוי ונוכח מאפייניו ההומוגניים, אומרים במידרוג. 

בנוסף, "ענף המימון החוץ בנקאי חשוף משמעותית לסנטימנט השלילי בשוק ההון זאת לאור הצורך במיחזור חלויות שוטפות והמשך תמיכה בגידול התיק ועלות המקורות, כאמור. החברות בענף תלויות במידה רבה במימון חיצוני ובפרט במערכת הבנקאית ושוק ההון לצורך מימון פעילותם השוטפת ולרוב אינן מחזיקות כרית מזומן מהותית, דבר המהווה השפעה מהותית על יכולת שירות החוב ותלות גבוהה במחזור ללא הנחה לשחיקה מהותית בהיקף התיק".

במידרוג סבורים כי "ההשפעות השליליות על חברות הענף החוץ-בנקאי כתוצאה מנגיף הקורונה מגדילות את סיכון האשראי שלהן וככל שהמשבר ימשך ההשלכות יהיו מהותיות יותר, כתוצאה מאירועי כשל רבים יותר בתיק האשראי ופגיעה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי, ביכולת יצור ההכנסות, ברווח ובכרית ההון. מח"מ תיק האשראי הקצר של חברות אלו מאפשר, מנגד, למתן חלקית את סיכון הנזילות שעלול להיווצר ומאפשר גמישות ניהולית וחיתומית סבירות כנגד משבר מוגבל בזמן , אולם תוך שחיקה בפרופיל העסקי".

בנוסף במידרוג מעריכים כי, לחלק מהחברות, "אלו עם נגישות לגורמי מימון, הון מספק ומרחק גבוה מהקובננטים קיים פוטנציאל גידול בפעילות ובשיעורי הרווחיות כתוצאה מהזדמנויות שנוצרות, ככל והמשק יחזור לשגרה עד תום הרבעון השני, נוכח הגידול בביקוש למימון מצד ה-SME זאת לאור גם פגיעה אפשרית בנגישות המימון מהמערכת הבנקאית, כאשר מח"מ התיק הקצר עשוי להשפיע לחיוב על יכולת התאמת הריבית של החברות כנגד השינוי בסיכון הלקוחות ועליית עלות המימון מהמערכת הבנקאית. ככל ויתמשך המשבר נראה פגיעה מהותית יותר באיכות הנכסים, כפי שמשתקף במדדי הסיכון בתיק האשראי וכנגזר פגיעה בהון ובמרווח מהקובננטים, אשר יובילו לשחיקה נוספת בנגישות למקורות מימון - "מעגל קסמים" אשר מזין את עצמו ועלול להוביל גם ללחץ על הדירוג של חלק מהחברות בענף".

צרו איתנו קשר *5988