ראש ישיבת פוניבז' הרב מרקוביץ נקנס על ביזיון בית המשפט

אחרי שהפר במודע צו של בית המשפט הנוגע לחלוקה שוויונית של היכל ישיבת פוניבז', הרב שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז' מטעם "הפלג הירושלמי", ועמותת "מסורת התורה בני ברק" ישלמו קנס של 50 אלף שקל • השופטת רחל ערקובי: "נראה כי המשיבים סבורים כי יוכלו לחמוק מהוראות הצו"

ישיבת פוניבז' / צילום: רפי קוץ
ישיבת פוניבז' / צילום: רפי קוץ

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי הרב שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז' מטעם "הפלג הירושלמי", הפר במודע צו של בית המשפט הנוגע לחלוקה השוויונית של ההיכל המרכזי של הישיבה עם ישיבתו של הרב אליעזר כהנמן. השופטת רחל ערקובי כתבה בהחלטתה כי הרב מרקוביץ ועמותת "מסורת התורה בני ברק" ישלמו קנס הולם, בסך 50 אלף שקל, שיבטיח את אכיפת הצו ואת אי-הפרתו מכאן ואילך.

השופטת ערקובי הזהירה כי החלטתה מהווה תמרור אזהרה, וכי אם הפרת הצו תימשך, יש בכוונתה להורות על מאסרו של הרב מרקוביץ לצורך אכיפת הצו. השופטת קבעה עוד כי אם יופר בעתיד צו המניעה הזמני, הרב מרקוביץ ו"מסורת התורה" יחויבו בסכום של 10 אלף שקל כל אחד, בגין כל יום בו יופר הצו.

ההחלטה נסובה סביב הסכסוך ארוך-השנים בין שני הפלגים המרכזיים במגזר החרדי-ליטאי, שמתבטא בין היתר בשאלת הבעלות על ישיבת פוניבז', שהיוותה ישיבת הדגל של המגזר. למעשה ישיבת פוניבז' פוצלה לשתי ישיבות על אותו שטח, כאשר שתיהן מבקשות לשאת את אותו השם: הישיבה אחת היא ישיבתו של הרב אליעזר כהנמן; והישיבה השנייה היא ישיבתו של גיסו, הרב שמואל מרקוביץ, שמאגודת תחת עמותת "מסורת התורה בני ברק".

למרות ששאלת הבעלות מתנהלת בערכאות במשך עשרות שנים, נראה כי ההכרעה בסכסוך זה עודנה רחוקה מאוד מהכרעה.

"נראה כי המשיבים סבורים שיוכלו לחמוק מהוראות הצו" 

בחודש מאי הגישה ישיבת פוניבז' וראש הישיבה הרב אליעזר כהנמן בקשה למתן צו שימנע מהרב מרקוביץ או מי מטעמו "לחסום את כניסת המבקשים או למנוע מהם שימוש בהיכל הישיבה ובחדר באוכל שבמקרקעין..., באופן התואם - מבחינה מספרית - לסטטוס קוו שנוצר במקרקעין ערב פרוץ מגפת הקורונה".

השופטת ערקובי נתנה צו ארעי, לפיו "האולם בהיכל הישיבה יחולק לשני חלקים בהתאם לדרישת המשטרה, 300 מקומות ישיבה יוקצו למבקשים, 300 מקומות ישיבה יוקצו למשיבים".

שבוע לאחר מכן הגיש הרב כהנמן בקשה לצו מניעה זמני, מהטעם שהצו הארעי לא רק שאינו מקוים על-ידי המשיבים כלשונו, אלא שאלה האחרונים פעלו באופן אקטיבי לסכלו בכך שלאחר חלוקת היכל הישיבה, בנו שתי "גלריות" בהיכל ובהן מקומות ישיבה לתלמידי "מסורת התורה", מעבר ל-300 המקומות שהוקצו על-פי הצו הארעי.

כן נטען כי לא רק שהגלריות החדשות נבנו מעל ראשיהם של תלמידי פוניבז' של הרב כהנמן באופן שמפר את ההפרדה שנקבעה בהחלטה, אלא שתלמידי הרב מרקוביץ אף החלו מטרידים את תלמידי הרב כהנמן.

ערקובי קיבלה את הבקשה והוציא צו "האוסר על כל ביצוע פעולה, לרבות ישיבה שלא בהתאם להחלטה ולרבות ישיבה של מי מטעם המשיבים בגלריה שנבנתה לאחר הצו".

בהמשך הרב מרקוביץ ו"מסורת התורה" הודיעו כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט להסדר זמני, לפיו הצו הארעי שניתן ייוותר על כנו ויהפוך לצו זמני עד לבירור ההליך לגופו של עניין.

אלא שלטענת הרב כהנמן וישיבתו, באותו יום ממש בו הודיעו המשיבים על הסכמתם להצעת בית המשפט ואף בימים לאחריו, המשיכו תלמידי המשיבים להטריד ולנקוט פעולות אלימות כלפי המבקשים ותלמידיהם, פעולות שהובילו להתערבות המשטרה פעם נוספת.

בבקשת ביזיון בית המשפט, העלו הרב כהנמן טענות רבות נגד הרב מרקוביץ ואנשיו. אלא שלטענת הרב מרקוביץ, הסעד הזמני יחול בימי חול בלבד, ולא בימי שבת ומועד.

השופטת ערקובי כתבה על כך כי "בכל הכבוד, הפכתי והפכתי בטענות המשיבים, אך לא מצאתי ולו בדוחק ראיה שתתמוך בטענה האמורה". לדבריה, "החלטתי הייתה ברורה דיה, ושעה שמי מהצדדים לא טען באופן מפורש ופרטני לעניין ימי התחולה של הסעד המבוקש, הרי שלא יכול להיות חולק כי גם החלטתי ניתנה באותו אופן, בצורה ברורה ונהירה, ותחולתה על כלל הימים, ללא החרגה או הבחנה".

בנוגע לטענה כי עמותת "מסורת התורה" הוסיפה מקומות בהיכל הישיבה מעבר לסיכום, דחתה השופטת ערקובי את הטענה כי מספר מקומות הישיבה נעשה "כהדגמה בלבד", והעיקר הוא שהחלוקה תהיה שוויונית. לדברי ערקובי, "החלטות בית המשפט אינן ניתנות לצורכי 'הדגמה'. טענה זו יש בה כדי זילות החלטות בית המשפט והמטרות לשמן הן ניתנות. בית המשפט נותן החלטות מפורשות, לאחר שהנסיבות והטענות נשקלות בכובד-ראש".

לדבריה, אין חולק כי מספרם של בחורי הישיבה של הרב כהנמן כמעט כפול מזה של הרב מרקוביץ. בהינתן הפער המספרי לטובת המבקשים, הרי החלוקה השוויונית נעשתה לטובת המשיבים והוצעה לצורכי שלום.

ערקובי כתבה כי "המשיבים הבינו היטב כי ההצעה מטיבה עמם, וכי החלוקה השוויונית מוטה לטובתם מבחינת השימוש היחסי שכל אחד מהצדדים אמור לעשות בהיכל הישיבה, ולכן הזדרזו ונתנו הסכמה לצו הזמני. לאחר שקיבלו צו המאפשר להם לעשות שימוש במחצית ממקומות הישיבה, למרות שכאמור מבחינה מספרית אין החלוקה שוויונית, העלו טענה מופרכת, שיש בה להצביע על דרך התנהלותם עד כה, לפיה הכוונה שהצו מהווה הדגמה, וכי בחלק שלהם, במחצית, כביכול הם רשאים לעשות ככל העולה על רוחם".

השופטת ערקובי הוסיפה וכתבה כי "פרשנות המשיבים כפי שנטענת כעת לא הייתה ולא נבראה".

הרב מרקוביץ וישיבתו ישלמו 50 אלף שקל קנס

בנוגע להוספת הגלריות בהיכל הישיבה, דחתה השופטת ערקובי את הגרסה המיתממת של "מסורת התורה". "קשה עד מאוד לקבל את הטענה כי למשיבים אין השפעה על פעולות התלמידים שלהם. המשיבים לא הבהירו איזה תלמיד ביצע את המעשה האסור, מתי נודע להם על ביצועו, מה נעשה עם אותו התלמיד, מדוע לא פורקו הלוחות מיידית עם היוודע הדבר. ברור שאין ליתן אמון בגרסה זו, שהיאנדבך נוסף בהנהגת המשיבים שנראה כי הם סבורים שיוכלו לחמוק מהוראות הצו לו נתנו הסכמתם תוך שימוש בעלה תאנה".

ערקובי הוסיפה וכתבה: "אני קובעת חד-שמעית כי המשיבים הם שביצעו את המעשים המתוארים, הם שהוסיפו את הלוחות לצורך הגדלת מקומות הישיבה, ואני דוחה את הגרסה העובדתית שלא נמצאו לה תימוכין, והיא מעורפלת, על איזה תלמיד עלום, שלא ידוע מי ולא ידוע מתי, שבחר להוסיף לוחות בשל מצוקת מקום, בלי להגיד למנהלי הישיבה ועל דעת עצמו. מי הוא אותו בחור ישיבה שמחליט על דעת עצמו להפר את צו המניעה שניתן בהסכמת המשיבים ופועל במחשכים תוך הסתרת פעולותיו מרבו? ברור שמדובר בגרסה מופרכת, אותה אני דוחה".

לאור זאת, כאמור, נפסק כי על הרב מרקוביץ וישיבתו לשלם 50 אלף שקל כקנס לטובת אוצר המדינה, וכי אם יפרו בעתיד את צו המניעה הזמני, כל אחד מהם יחוב בסכום של 10 אלף שקל בגין כל יום בו יופר הצו, ואף ייתכן כי לא יהיה מנוס מהוצאת צו מאסר לצורך אכיפת הצו.

את הרב אליעזר כהנמן וישיבתו ייצג עו"ד אהוד ארצי. את הרב שמואל מרקוביץ וישיבתו ייצג עו"ד צבי אגמון.

צרו איתנו קשר *5988