בנק דיסקונט השלים גיוס של 215 מיליון שקל בהון משני עליון מהמוסדיים: העלה את הריבית צמודת המדד ל-7%

הבנק הצליח לגייס סכום הגבוה מהתכנון הראשוני לאחר שההנפקה נתקלה בקשיים אתמול בשל הירידות בשוק ומכרז הנפקת האג"ח הממשלתיות ; ההנפקה לכלל הציבור תמשיך ביום ראשון ; שטרי ההון שגייס הבנק אינם כוללים מנגנון עצירת תשלום ריבית במקרה של הפסד מצרפי

בנק דיסקונט השלים את השלב המוסדי בגיוס שטרי ההון שהחל אתמול. הבנק, שביקש לגייס 200 מיליון שקל, הצליח לגייס בסופו של דבר 215 מיליון שקל בהון משני עליון, וביום הראשון מתכוון הבנק להמשיך את ההנפקה במסגרת השלב הפתוח לכלל הציבור - כך נודע ל"גלובס". מהדו"חות הכספיים השנתיים של הבנק עולה כי נכון לסוף דצמבר, לדיסקונט הון משני עליון בסך 256 מיליון שקל, והוא רשאי לגייס עד 4.98 מיליארד שקל בהון זה.

בתחילה נתקלה ההנפקה אתמול (ב') במהמורה, שגרמה לו לשפר את תנאי הריבית מ-6.4% לשנה ל-7%, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. זאת, על רקע ירידות השערים שחלו אתמול בבורסה ועל רקע הנפקת האג"ח הממשלתיות אתמול, זכתה לביקושים על חשבון הגיוס של הבנק.

זוהי ההנפקה השנייה של בנק דיסקונט בתקופה האחרונה, לאור העובדה שיחס הלימות ההון של הבנק נכון לסוף דצמבר (10.27%) הוא הנמוך במערכת הבנקאית ונמוך מהיחס שהציג שנה קודם - 10.89%. על דיסקונט להגיע ליעד שנקבע על-ידי המפקח על הבנקים בבנק ישראל, רוני חזקיהו, לסוף 2009 - 12%. לפני כשבועיים ביצע הבנק הקצאה הפרטית למגדל - אז גייס 350 מיליון שקל בהון ראשוני מורכב הצמוד למדד המחירים לצרכן בריבית גבוהה של 8.7% לשנה. הפעם הציע הבנק הון משני עליון בסדרה חדשה (א'). הגיוס יזקף להון המשני של הבנק כבר ברבעון הראשון.

הבנק הוא היחיד היוצא בהנפקה ציבורית מקרב הבנקים, שהגיוסים שלהם לא היו פתוחים לכלל הציבור. נציין, כי מדובר במכשיר שונה מהמכשירים הקיימים בשוק. בעוד ששטרי ההון האחרים מתנים את תשלום הריבית התקופתית (במקרה שלנו, אחת לרבעון) בהצגת רווח - ובמקרה של הפסד מצרפי לאורך 6 רבעונים רצופים הם עוצרים את תשלום הריבית, דוחים אותו או ממירים את התשלום ממזומן למניות, כאן פטורים שטרי ההון של דיסקונט ממנגנון זה, והריבית תשולם בכל זמן - ובתנאי שלדיסקונט יהיה את הכסף לפרוע את התשלום, כמובן. לפיכך, שטרי ההון שגייס הבנק אינם המירים למניות.

שטרי הון הם ניירות ערך הכוללים תחתיהם הון ראשוני מורכב והון משני עליון (כמו במקרה הנ"ל). מדובר במכשירים לגיוס הון על-ידי הבנקים כחוב, המקנים אפשרות להמיר אותו בתנאים מסוימים למניות, או לחלופין - לדחות את הריבית (בהון המשני העליון), לבטל אותה (בהון ראשוני מורכב) או להחליפה בתשלום במניות במקום במזומן, לפי יחס הנגזר משערן בבורסה סמוך למועד התשלום, כאמור.

במקרה הנוכחי מדובר באג"ח המונפק ל-49 שנים. מכאן, שהמח"מ (משך חיים ממוצע עד להחזר ההשקעה במלואה, הן מפרעונות קרן והן מפרעונות ריבית, א"ו) עומד על 8 שנים ברוטו. ההון המשני הרגיל, כתבי התחייבות נדחים, הינם עדיפים מבחינת סדר הנשייה על הון משני עליון ועל הון ראשוני מורכב. פירעון שטר ההון בכיר ביחס להון הראשון המורכב של הבנק הנסחר כבר בבורסה, ובו מתקיים מנגנון זה.

חרף העובדה שמדובר במעין אגרות חוב לטווח ארוך, לבנק יש תמריץ לפרוע את האגרות ב"תחנת היציאה" (בכפוף לאישור המפקח על הבנקים) - במקרה שלנו, כעבור 11 שנה, כיוון שהריבית על השטרות תעלה ב-2%. לבנק קיימת אפשרות לפרוע את השטרות גם כל 5 שנים לאחר מכן, ללא מנגנון אוטמטי של העלאת ריבית.

שטרי ההון הנדחים שדיסקונט גייס דורגו "A" על-ידי חברת דירוג האשראי S&P מעלות - דירוג כושר פירעון ברמת השקעה המסווגת כ"בינונית-גבוהה" (השישית מלמעלה) וגבוהה בדרגה אחת מדירוגם של שטרות דומים הנסחרים בבורסה - של הבנקים פועלים ומזרחי טפחות (שניהם "+A"). ביחס לכתבי ההתחייבות הנדחים של דיסקונט עצמו, הנסחרים ומדורגים "-AA", מדובר בירידה של 2 דרגות. מכל פנים, הריבית המוצעת נמוכה מהתשואה לפדיון המגולמת בכל אלו (4.36%-5.4% לשנה, ברוטו).

ההנפקה בוצעה על-ידי חברת החיתום וההנפקות של הבנק, ביחד עם פועלים IBI ולידר הנפקות. הריבית מגלמת תשואה גבוהה לפדיון גם מהאגרות הממשלתיות המקבילות במח"מ דומה: גליל 5903 במח"מ ברוטו של 9.87 שנים נסחרת בתשואה לפדיון של 2.87% לשנה והסדרה הצמודה 0418 , במח"מ 7.75 שנים ברוטו, מגלמת תשואה לפדיון של 2.33% לפדיון.

דיסקונט אדיסקונט א

צרו איתנו קשר *5988