שר האוצר יובל שטייניץ אישר את המלצות ועדת חמדני

החל מ-2010 יפרסמו הגופים המוסדיים שורה ארוכה של פרטים בנוגע לאופן הפיקוח שלהם על פעילות החברות הציבוריות בהן הם משקיעים

החל מינואר 2010 יפרסמו הגופים המוסדיים - בכספי ביטוח החיים של חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה החדשות והוותיקות - שורה ארוכה של פרטים בנוגע לאופן הפיקוח שלהם על פעילות החברות הציבוריות בהן הם משקיעים ועל אופן ההצבעה שלהם בשורת סוגיות חשובות, במסגרת יישום המלצות ועדת חמדני.

זאת, שנה לאחר התוכנית המקורית של האוצר לאמץ בפועל בשוק ההון הישראלי את המלצות ועדת חמדני, שהתקבלו בינואר 2008, כבר בינואר השנה.

במסגרת זו, הודיע האוצר, שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, חתם על תקנות המאמצות את המלצות ועדת חמדני, בראשות ד"ר אסף חמדני, והממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר, ידין ענתבי, פרסם חוזר המכיל הוראות משלימות לסעיפי התקנות, לצורך האימוץ המלא של התקנות.

ועדת חמדני, שהוקמה לצורך בחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון המקומי, סיימה את עבודתה בינואר השנה. הוועדה המליצה על שורת צעדים לחיזוק המעורבות כאמור של המוסדיים במטרה להבטיח מיצוי מלא של זכויות ציבור החוסכים באמצעותם.

המלצות הוועדה הגדירו חובת ההשתתפות של הגופים המוסדיים באסיפות בעלי מניות ומחזיקי אג"ח, התמודדות עם ניגודי עניינים הנוגעים לקשרים עסקיים של הגופים המוסדיים עם חברות בהן הם משקיעים, הגברת מעורבות הגופים המוסדיים במינוי דירקטוריונים חיצוניים בחברות ציבוריות ועידוד הגופים המוסדיים למעורבות פעילה בתחומים אחרים של ממשל תאגידי בחברות בהם הם משקיעים ועוד.

במסגרת זו, התקנות שהוציא האוצר מאפשרות לראשונה לגופים מוסדיים להצביע באסיפות כלליות של תאגידים בהתאם להמלצות גוף מקצועי חיצוני, שנועד בין היתר להקטין את ניגודי העניינים הקיימים בשוק ההון המקומי, תוך ריכוז הקולות של כל הגופים המוסדיים הנמנים באותו גוף מקצועי.

בין החובות החדשות שיחולו על הגופים המוסדיים נקבע שחלה עליהם חובת השתתפות באסיפות כלליות והצבעה בעד או נגד בשורה של נושאים בהם אישור עסקאות בעלי עניין, מינוי דח"צים, וכל החלטה אחרת הטעונה רוב מיוחד לפי חוק החברות; קביעת אמצעים להתמודדות עם החשש מפני השפעת ניגודי עניינים בהצבעות בדגש על שקיפות ופרסום אופן ההצבעות בפועל ועוד; ושיפור הממשל התאגידי כך שוועדת ההשקעות של הגוף המוסדי תקבע מדיניות להערכת השקעות בהתאם לאמות מידה של ממשל תאגידי ותפרסם אותה.

צרו איתנו קשר *5988