הפרוטוקול, דוח הביקורת והמידע השגוי: סערה במכון התקנים

דוח פנימי: גילי לוקר מאגף הכספים שינתה פרוטוקול בכתב-יד ומסרה לוועדת המכרזים מידע לא נכון • מכון התקנים: "הליך ההתקשרות איננו תקין, אך אין כאן עבירה משמעתית או כל עבירה אחרת" • פרקליטה של גילי לוקר: "מרשתי מעולם לא הטעתה את ועדת המכרזים"

מכון התקנים בת"א / צילום: עינת לברון
מכון התקנים בת"א / צילום: עינת לברון

ועדת הביקורת של מכון התקנים קיבלה דוח של המבקר הפנימי רו"ח מוטי בראלי, על נסיבות העסקתו של הכלכלן רו"ח ניצן שליט במכון התקנים בחמש השנים האחרונות. הדוח עוסק בהחלטות של ועדת המכרזים של המכון בשני אירועים שונים, האחד בשנת 2014 והשני בשנת 2017. עד כה דוח הביקורת לא פורסם ולא התקבלה החלטה על אופן הטיפול בממצאים המפורטים בו.

ניצן שליט, הנחשב למומחה בתחום השכר, הוא חבר בוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון, וחבר בוועדת הביקורת ובוועדת חשבי השכר בלשכה. שליט מקורב ליו"ר לשכת רו"ח, יזהר קנה ממשרד רו"ח פאהן קנה, שהוא משרד רו"ח של מכון התקנים.

על פי דוח המבקר הפנימי של מכון התקנים, בפרשה זו קיבלה ועדת המכרזים מידע לא אמיתי, ופרוטוקול בכתב-יד שונה על ידי מנהלת אגף הכספים במכון, רו"ח גילי לוקר. כתוצאה מכך, אישרה ועדת המכרזים של המכון ב-6.2.17 פעם נוספת את העסקתו של ניצן שליט במכון ללא מכרז ובניגוד לנהלים. בעקבות ההחלטה קיבל שליט בגין בשנה זו 256 אלף שקל.

"ניתן להרחיב את היקף הפטור"

על פי דוח הביקורת, הבקשה הראשונה להעסקת שליט בפטור ממכרז, הוצגה לוועדת המכרזים של המכון ב-23.1.14 על ידי רו"ח לוקר. במסמכי הוועדה נעשו תיקונים בכתב-יד על ידי לוקר, לפיהם "רו"ח ניצן שליט הועסק בעבר על ידי רו"ח של המכון ועל ידי המכון והיינו מאוד מרוצים מתפקודו ומתוצאות עבודתו במכון. לניצן שליט יש ידע וניסיון רב וכן יש לו יחסי אמון עם המכון". על יסוד הבקשה של לוקר ומסמכי הבקשה, ועדת המכרזים מסרה לרו"ח, בפטור ממכרז, את העבודה על דוחות 2013.

המבקר הפנימי קובע, כי "ההתקשרות עם ניצן שליט אושרה לליווי מקצועי וניהול התהליך של הדוחות הכספיים לשנת 2013, ולמטלה זו בלבד. עם סיום מטלה זו במהלך שנת 2014, לא היה לספק אישור פטור ממכרז".

בבדיקה שערך המבקר הפנימי בראלי, נמצא כי התשלום לשליט בגין 2013 היה גבוה מהמותר במסגרת פטור ממכרז. התברר גם, כי למרות שההחלטה חלה על שנה אחת בלבד, אגף הכספים במכון התקנים המשיך להעסיק את שליט עד שנת 2017, אם כי בסכומים שאינם מחייבים הליך של פטור ממכרז.

הפעם השנייה בה התבקש עבור שליט פטור ממכרז היה כאמור בתחילת 2017, בהקשר לחישובי פרישת עובדים במסגרת הרפורמה במכון. מנהלת אגף הכספים גילי לוקר, ביקשה לתת את העבודה לשליט בפטור ממכרז. היא הסבירה ששליט כבר ביצע עבודות בעניין זה, וכשעלו שאלות על ענין הפטור ממכרז הודיעה לוקר: "יש לספק פטור משנת 2013 לליווי סגירת הדוחות הכספיים של המכון, ובמקרה זה מדובר בהרחבה של העסקתו.. מכיוון שהיקף העבודה יגדל, ניתן להרחיב את היקף הפטור אשר תקף עד סוף 2018. החוזה עם הספק יתעדכן כל שנה בהתאם לנפח העבודה".

"פעולה לא תקינה"

חברי ועדת המכרזים קיבלו את דבריה של לוקר כאמת. היועץ המשפטי של המכון עו"ד מוטי שיף אמר למבקר הפנימי, כי "חברי הוועדה האמינו והסתמכו על דבריה של גילי". המבקר קובע: "על סמך הבקשה של מנהלת אגף הכספים, הוועדה החליטה להרחיב את היקף הפטור הקיים וקובעת כי לא נדרש פטור נוסף".

המבקר הפנימי העיר לחברי ועדת המכרזים, כי היה עליהם לשים לב לתיקונים בכתב-יד מהפרוטוקול הקודם, המהווים "פעולה לא תקינה", וכי "ראוי היה כי חברי הוועדה היו דורשים ממנהלת אגף כספים לבסס את דבריה ולהציג בפני הוועדה תיעוד של פרוטוקול קודם של הוועדה, שבו אושרה ההתקשרות עם הספק בפטור ממכרז, כתנאי לאישור הרחבתו של אותו פטור וקביעה כי לא נדרש פטור חדש".

ואלה משפטי המפתח בדוח המבקר על הפרשה: "המידע שמסרה גילי לוקר לוועדה ב-6.2.17, כי ניצן שליט מועסק כיום בפטור תקף משנת 2013 אינו נכון, וממילא גם החלטת ועדת המכרזים, הקובעת כי ניתן להרחיב את היקף הפטור הקיים וכי לא נדרש פטור חדש, אינה נכונה.

"לאור האמור לעיל, העסקת רו"ח ניצן שליט מתחילת שנת 2017 ועד 3.12.2017, בהיקף התקשרות שמסתכם לסך של 256,693 שקל כולל מע"מ, נעשתה מבלי שלהתקשרות עם הספק אושר פטור ממכרז, כנדרש".

עוד נכתב כי "יש להביא את הנושא לדיון מחדש ובחינה משפטית בוועדת המכרזים".

לפי המבקר, לוקר ביקשה בתחילה מהוועדה פטור ממכרז ורק אחר כך חזרה בה וטענה שקיים פטור מ-2013, ולדבריה הוצגו בפני המבקר עובדות שקריות באשר לדברים שנאמרו בישיבת הוועדה. לטענתה, נעשה שימוש בהליך הביקורת כדי לנגח אותה, "תוך הפרחת שקרים על גבי שקרים לצורך הטעיית המבקר". לדבריה, הביקורת צריכה להיות מופנית לחברי הוועדה שאישרו את הפטור, ובין השאר טענה, שהיועץ המשפטי של המכון היה צריך לבדוק את הפטור ואת האפשרות המשפטית להאריכו/להרחיבו.

המבקר ציין בדוח, כי ביקש לקבל מענה לשאלה: "מדוע ביקשה לוקר את אישור הוועדה לפטור ממכרז תחילה, ואז חזרה בה וטענה כי קיים כבר פטור משנת 2013, מה שהתברר בדיעבד כי אינו נכון, שכן הפטור שניתן על ידי הוועדה ב-23.1.2014 יועד למטלה ספציפית - לצורך ליווי מקצועי וניהול תהליך סגירת הדוחות הכספיים לשנת 2023.

"המכון ישפר את הנהלים"

בשני דוחות אחרונים של מבקר המדינה הוצגו ליקויים בתפקוד שומרי הסף של מכון התקנים, כולל מנהלת הכספים לוקר. מבקר המדינה קיבל לפני שבועיים את הדוח הפנימי שממצאיו הובאו כאן.

ממכון התקנים נמסר בתגובה: "דוח ועדת הביקורת מעלה כי הליך ההתקשרות עם רו"ח ניצן שליט איננו תקין, אך אין כאן עבירה משמעתית או כל עבירה אחרת, כפי שמנסים לטפול. לצערנו, הטענות הללו מועלות על ידי גורם אינטרסנטי המכהן כמנהל בכיר במכון התקנים, אשר השתתף בוועדת המכרזים ואישר את הפטור, וכעת מנסה להתחמק מאחריות ופועל באופן שיטתי וללא ליאות לפגוע בפעילות המכון.

"מכון התקנים מכבד את ועדת הביקורת ומקיים משטר קפדני של יישום מסקנות ועדת הביקורת, וכך יקרה גם במקרה זה. בהתאם למסקנות הדוח, המכון ישפר את הנהלים שלו בטיפול בנושאים הנדונים בוועדת המכרזים. המכון ימשיך להתייעל וליישם את הרפורמה, ולהוביל תהליכי תקינה איכותיים ומיטביים".

עו"ד אלי הלפרן מסר בשמה של לוקר: "מרשתי מעולם לא הטעתה את ועדת המכרזים של המכון במקרה נשוא דוח הביקורת. מרשתי העלתה בפני ועדת המכרזים בקשה פשוטה שלפיה תיבחן אפשרות להתקשרות בפטור חדש ממכרז, באופן התואם את הוראות הדין וכפי שיאושר על ידי היועץ המשפטי של ועדת המכרזים. מרשתי מעולם לא ביקשה להאריך פטור קודם ובוודאי שהיא לא הגורם המוסמך להכריע בשאלה המשפטית אם ניתן או לא ניתן היה להאריך פטור שכזה, שכן הגורם הבלעדי שיכול ומוסמך להכריע בסוגיות אלה הינו היועץ המשפטי של ועדת המכרזים".

תגובתו של ניצן שליט לא התקבלה.

צרו איתנו קשר *5988