הבורסה דווקא נהנית ממשבר הקורונה: הרווח זינק ברבעון השני פי 4 לכ-12 מיליון שקל

בצל הגידול במסחר, הכנסות הבורסה תפחו בשיעור חד הן ברבעון השני השנה והן במחצית • המנכ"ל איתי בן זאב מדבר על "כניסה משמעותית של הציבור הרחב", והחברה נסחרת ברמות שיא של כ-.1.7 מיליארד שקל

איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי
איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א / צילום: תמר מצפי

הבורסה בתל אביב ממשיכה ליהנות ממשבר הקורונה שלצד התהפוכות בשווקים ממריץ את המסחר בשוק ההון המקומי. הבורסה לניע בתא  שנסחרת בימים אלה לפי שווי שיא של כ-1.7 מיליארד שקל בצל משבר הקורונה שמגביר את המסחר באמצעותה ואת מהירות מחזור המסחר וזאת לצד תנודות במספר ההנפקות והגיוסים, סיכמה את המחצית הראשונה של 2020 עם גידול חד של 156% ברווח הנקי.

הרווח של החברה הסתכם במחצית הראשונה של 2020 בכ-20.3 מיליון שקל - יותר מהרווח הנקי השנתי שרשמה הבורסה בכל שנת 2019 ושעמד על 17.6 מיליון שקל. ברבעון השני בלבד רשמה הבורסה זינוק של כ-300% ברווח, שתפח מכ-2.5 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד לסך של כ-10 מיליון שקל ברבעון השני ב-2020.

לדברי המנכ"ל איתי בן זאב, "הבורסה ממשיכה, במיוחד בעת הזו, להוות גורם מרכזי לגיוסים הממשלתיים למימון פעילותה ולחזרת החברות לגיוס הון וחוב בבורסה". עוד הוסיף, כי "מתחילת השנה הגידול במחזורי המסחר ובנזילות הביאה לכניסה משמעותית של הציבור הרחב ואנו מקווים שיישארו כפעילים קבועים בשוק ההון הישראלי".

כאמור, השיפור בתוצאות הבורסה נובע במידה משמעותית ממשבר הקורונה שמשפיע על החברה כבר בשורה העליונה. הוא בא אגב שינוי אופי החברה והפיכתה לנמרצת וממוקדת הרבה יותר מבעבר, וזאת בין היתר בצל הפיכתה לחברה ציבורית שנסחרת בבורסה לפני כשנה - בקיץ הקודם.

בדוחותיה מפרטת הבורסה כי במחצית הראשונה של השנה חלה עלייה במספר ההנפקות והגיוסים בבורסה למול ירידה לא מהותית במספרן ברבעון השני. במונחי היקפים כספיים עולה כי היקף ההנפקות והגיוסים ברבעון השני היה נמוך משמעותי מאשר ברבעון המקביל ב-2019 כשבשקלול כל המחצית הראשונה של השנה דווקא חלה עלייה. עוד מפרטת הבורסה בהקשר זה כי "הגיוסים בשוק האג"ח התחדשו בחודש אפריל 2020 בעקבות חזרת המשק לפעילות ואילו הגיוסים בשוק המניות התחדשו בחודש יוני 2020 חרף החזרת המגבלות".

כל זאת, לצד המסחר הער בניירות הערך בצל התנודות בשווקים, הובילו לגידול ניכר בעמלות מסחר וסליקה בבורסה הן ברבעון השני (גידול של יותר מ-24% ביחס לרבעון המקביל) והן במחצית הראשונה של השנה כולה (גידול של כ-37%). במקביל נהנתה הבורסה מגידול מתון יותר בהכנסות מ"דמי רישום, בדיקה ואגרות שנתיות", מ"שירותי מסלקה" ומ"הפצת נתוני מסחר ומידע וקישוריות".

בסך הכל הכנסות הבורסה ברבעון השני הסתכמו בכ-73.5 מיליון שקל, גידול של כ-17% ביחס לרבעון השני ב-2019. במחצית הראשונה כולה מדובר על גידול של כ-21% לסך של כמעט 155 מיליון שקל. כאמור, עיקר הגידול הגיע כאמור מהכנסות מעמלות מסחר וסליקה, שבאו לידי ביטוי גם בהגדלת חלקם של חברי הבורסה הבנקאיים הגדולים ביותר בבורסה מתוך סך עוגת ההכנסות של החברה.

אך לא רק זאת, הבורסה מפרטת, כי "במהלך הרבעון השני של 2020 חלה התאוששות בשערי איגרות החוב הממשלתיות, אשר הובילה לרישום רווח מתיקי ניירות הערך של החברה בסך של כ-3.8 מיליון שקל", אשר "קיזזו את מרבית ההפסד בתיקים אלה בסך של כ-4.4 מיליון שקל, שנרשם ברבעון הראשון של 2020".

לפני כשבועיים הגיעה הנהלת הבורסה להבנות עם ועד העובדים בארגון, שהורידו מעל סדר היום את סכסוך העבודה הארוך ביניהם בדבר הבונוסים בגין שנים עברו. בהקשר זה מגלה הבורסה כי "בשים לב להפרשות שבוצעו בדוחותיה הכספיים הקודמים של החברה, להסכם המיוחד לא צפויה להיות השפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה... עם זאת, ברבעון השלישי של שנת 2020 צפוי תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בעקבות תשלומים לעובדים בהתאם להסכם המיוחד". עתה נותר לצדדים לסכם ביניהם את ההסכם הקיבוצי לשנים הבאות, כחברה ציבורית הפועלת למטרות רווח.

אגב זאת נציין כי ההבנות עם הוועד הגיעו לאחר שהושג הסכם פרישה עם חבר ועד מיליטנטי שבינו ובין ההנהלה היו יחסים עכורים במיוחד. בהקשר זה נספר כי בדוחות הבורסה מפורט כי "חל ברבעון השני גידול בהוצאות בגין הטבות לעובדים אשר "נובע בעיקר מעליית שכר בסך של כ-1.2 מיליון שקל ומגידול בעלויות בגין תגמול משתנה ועלויות בגין פרישת עובדים".

אפרופו זאת נציין כי ביוני החולף אישרה האסיפה הכללית של הבורסה "את הרכיב האיכותי של המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון (אמנון נויבך, ר"ש) בגין שנת 2019 ,בסך של 154 אלף שקל (ששולם בנוסף לתשלום הרכיב הכמותי של המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2019, בסכום של 117 אלף שקל)".

ולסיום: הדוחות של הבורסה כוללים בין היתר התייחסות לעימות בין הבורסה לבין משרד האוצר, ובעיקר אגף החשכ"ל, בדבר מאגר ההשאלות באג"ח. הנושא כבר הגיע לכתלי ביהמ"ש, לאחר שהבורסה תבעה את המדינה לתשלום של יותר מ-20 מיליון שקל. עתה מפרטת הבורסה כי "ביולי 2020 הודיעה מסלקת הבורסה למשרד האוצר על אי רצונה בחידוש ההסכם לתפעול מאגר ההשאלות של משרד האוצר מעבר לשנת הסכם נוספת, ובהיעדר הסכמה אחרת הוא צפוי להסתיים ביום 3 בספטמבר 2021". עוד הוסיפה הבורסה כי להערכתה "בשים לב לתמורה המשולמת מכוחו של הסכם זה, סיומו של הסכם זה, כשלעצמו, אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה העסקיות".

צרו איתנו קשר *5988