אפילו באשטרום מנפיקים

הריבית והוצאות המימון הכבדות שלחו את אשטרום פרוייקטים לגייס הון על ידי הנפקת זכויות, במגמה להביא לקופה 25 מיליון שקל צביקה רובינס 11/03/2001 10:30:14

היובש בשוק הראשוני והריבית הגבוהה במשק שולחים את החברות לגייס הון על ידי הנפקת זכויות. לפני כשבוע היתה זו שקם נדל"ן שהנפיקה זכויות, והיום הגיעה תורה של אשטרום פרוייקטים. אשטרום פרוייקטים, מקבוצת אשטרום, מתכוונת לגייס עד 25 מיליון שקל בהנפקת זכויות לבעלי המניות וניירות הערך ההמירים שלה. במסגרת ההנפקה מוצעים 8.885 מיליון מניות של החברה במחיר של 2.8 שקל למניה, בהשוואה למחיר של כ-3.5 שקל בשוק ערב ההנפקה. בכל מקרה, קבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה (71.71%), התחייבה לנצל את מלוא הזכויות המגיעות לה בהיקף של 16.3 מיליון שקל. כך שבמידה וימומשו רק התחייבויות בעלי העניין והחתמים (אי.בי.אי), תגייס החברה 17.3 מיליון שקל בלבד. אשטרום פרוייקטים עוסקת כיום בכמה תחומי פעילות: יצור מבנים ומוצרים טרומיים; פרוייקטים בתחום הנדל"ן; והפעלה ואחזקה של נכסי מקרקעין. החברה מעורבת כיום במספר שותפויות בפרוייקטים, כמו פרוייקט זד"ל בראשון לציון, המרינה הכחולה באשדוד, פרוייקט מגורים בגבעת שמואל, ובידה עתודות קרקע לבניית פרוייקטים נוספים ביפו ובנתניה, וקרקע חקלאית לבנייתן של מאות יחידות דיור. החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2000 עם סך הכנסות של 45.5 מיליון שקל. כ-22 מיליון שקל נרשמו בגין מכירה והקמה של מבנים טרומים, סכום דומה נרשם בגין מכירת דירות, והיתרה הגיעה מהשכרת מבנים. בניכוי עלות המכר רשמה החברה בתקופה המצוינת רווח גולמי של כ-1.5 מיליון שקל. בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות (כ-2.5 מיליון שקל) והוצאות מכירה ושיווק, הגיעה אשטרום להפסד תפעולי של כ-2 מיליון שקל, בדומה להפסד התפעולי שרשמה בתשעת החודשים הראשונים של 99' (1.6 מיליון שקל). הוצאות המימון הכבדות של החברה, כ-6 מיליון שקל, דרדרו את השורה התחתונה בדוחות להפסד של 8.6 מיליון שקל. מה שרק ממחיש את הצורך של אשטרום לגייס הון זול ולהקל את הלחץ הממוני שמקשה עליה. בחתך רבעוני, הסתכמו מכירות החברה ברבעון השלישי 2000 ב-22.7 מיליון שקל בהשוואה לכ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל 99'. הרוח הגולמי ברבעון השלישי 2000 הסתכם ב-706,000 שקל בלבד, ועד השורה התחתונה עברה החברה להפסד של כ-3.5 מיליון שקל, שרובו ככולו נובע מהוצאות מימון. נכון לסוף ספטמבר 2000 נאמד הרכוש השוטף של אשטרום (מזומנים, לקוחות, חייבים וקרקעות למכירה בניכוי מקדמות ומלאי), בכ-64 מיליון שקל. השקעות החברה וחובותיה לזמן ארוך, הכוללים בעיקר מלאי קרקעות, מסתכמים בכ-134 מיליון שקל. יש לציין, כי המימון הזר של החברה מתחלק באופן שווה כמעט בין הלוואות מתאגידים בנקאיים לאגרות חוב. החברה גייסה מספר פעמים בעבר באמצעות אגרות חוב, והיום היא רשמה עוד גיוס דומה. אשטרום הוקמה בפברואר 62' כהמשך לשותפות שהוקמה כ-11 שנה לפני כן בה היו שותפים מפעלי העובד הציוני; קיבוץ תל-יצחק; משה לנדאו ואחרים. ב-62' הצטרפו לחברה משקיעים מחו"ל שקיבלו שליש מהון המניות, וכ-21 שנה מאוחר יותר הונפקה החברה בבורסה בת"א. משחר ימיה פעלה החברה בייצור ושיווק מוצרים מבטון טרומי ובהקמת מבנים קבועים ויבילים. ב-85', עם צמצום הזמנות משרד הביטחון, שהיה הלקוח העיקרי של החברה (כ-78%), החלה לסבול אשטרום מהפסדים כבדים, בעיקר בשל מרכיבן הגבוה של ההוצאות הקבועות (שכר ועלות אחזקת מחלקת הובלה והרכבה). בנובמבר 88' רכשה השותפות אלגדון מקיבוץ תל יצחק וממפעלי העובד הציוני את השליטה בחברה והוחל בהנהגת תוכנית הבראה. אשטרום מכרה חלק מהפעילויות ונכנסים שלה, חדרה לפלחי שוק חדשים, ושנה מאוחר יותר כבר החלה להציג רווחים מדי שנה. במארס 93' רכשה אשטרום אחזקות מאלגדון את מרבית אחזקותיה בחברה (71.14% באותה עת), שמאוחר יותר הועברו לקבוצת אשטרום. החל מ-93' החלה החברה לפעול ביזום של פרוייקטים נדל"ניים, לרבות מגורים, תעשייה, מסחר, משרדים וכן הקמת מתחם המרינה באשדוד. בחלק מהפרוייקטים מעורבת החברה ישירות ובחלק באמצעות חברות בנות. לחברה שתי חברות בנות: מלט מבנים ויורמיישן. מלט מבנים, המרכזת את הפעילות התעשייתית של אשטרום, מייצרת מוצרים כמו אדני בטון לצינורות, עמודי גדר, תעלות חשמל לרכבת הפרברים, תחנות אוטובוס, טפחות לרפתות, גומחות חשמל, גומחות לפחי אשפה ועוד. בנוסף, מייצרת מלט מבנים מבנים בגדלים שונים החל משטח של 4 מ"ר וכלה במבנים בשטח של אלפי מ"ר (לתעשייה, לאולמות ספורט, למגרשי כדורסל מקורים), מבנים יבילים, גדרות בטון, מגדלי שמירה ומוצרי בטון טרום. יורמיישן, או פרוייקט "המשולש המרוני" ביפו, מחזיקה ב-80% מהון המניות של מלגב. למלגב ולאזורים יש הסכם עם נאמן ההקדש, טנוס והבה אלחג', לעיסקת קומבינציה במגרש ביפו ששטחו 19,150 מ"ר. שתי החברות מתכננות להקים במקום פרוייקט למסחר ומגורים. פרוייקט אחר שאשטרום קשורה אליו הוא המרינה באשדוד, המרינה הכחולה,. בה יש לחברה 27.5% מהון המניות. בעלי המניות הנוספים במרינה הכחולה הם החברה האחות אשטרום נכסים (27.5%), מגור (25%) ודיור (20%). עבודות הבנייה במקום יבוצעו על ידי קבוצת אשטרום, ומחירי העבודות ותנאיהם יסוכמו בין נציגי דיור ומגור. שטח המרינה הכחולה 288,300 מ"ר, ביניהם: 81,900 מעורב (כולל 52,400 למלונאות 15,000 למשרדים ו-14,500 למסחר), 64,700 מ"ר מלונאות ומסחר (כולל 55,200 למלונאות ו-9,500 למסחר), 93,700 מגורים מיוחד, 28,700 חניון ציבורי ומסחר (כולל 700 למסחר). במרץ 94' זכתה החברה במכרז של עירית ראשון לציון לביצוע פרוייקט מרכז זד"ל במרכז העיר. חלקן של החברה ושל אשטרום נכסים הינו 25% כל אחת, וחלקה של בי.אס הינו 50%. על פי הסכם הקומבינציה התחייבה העירייה למכור ליזמים מקרקעין בשטח של כ-6,126 מ"ר, שעליו יבנו, וכן להחכיר שטחים אחרים בתמורה לתשלום במזומן. פרוייקט זד"ל מורכב ממספר יחידות: שחזור בית העם בו הושלמה הבנייה והתקבל טופס 4; חניון זד"ל שהושלם ביוני 99'; בבית העירייה בוצעו עד היום עבודות דיפון, ובתחילת דצמבר 2000 הוחל בביצוע החפירות; בבית הפינתי - שטח מסחרי של כ-5,000 מ"ר ומשרדים בשטח 3,800 מ"ר ב-4 קומות, הושלמה מעטפת הבניין בן 9 קומות מעל הקרקע ושני מרתפי החניה בנובמבר 2000. עכשיו מבוצעות עבודות התאמה בשטחים שהושכרו; הבית העגול - מבנה מסחר (כ-4,300 מ"ר) ומגורים (כ-11,600 מ"ר, 92 דירות) כשבפברואר 2000 הסתיימו עבודות הקמת בנין בן 12 קומות הכוללות 9 קומות מגורים, קומת מסחר, קומת משרדים וקומה מפולשת, וכעת מתבצעות עבודות התאמה של השטחים המושכרים. התקבל טופס 4; חניון זד"ל - בניית החניון לכל המתחם, למעט חניון בית העירייה, הושלמה ביוני 99' התקבלו טופס 4 ותעודת גמר. החניון מופעל באמצעות חברת הניהול; חניון העירייה - בדצמבר 2000 הוחל בביצוע עבודות חפירה.
צרו איתנו קשר *5988