ועדת מרדכי ממליצה: לבטל את הזיכיונות בטלוויזיה ולעבור לשיטת הרישיונות

המרוויח העיקרי הוא ערוץ 10, שיוכל לקבל כבר ב-2012 רישיון קבוע - וזאת בתנאי שיחזיר את חובות העבר ; זכייניות ערוץ 2 יוכלו לעבור לשיטת הרישיונות החל מינואר 2012 או לחילופין ב-2015, בתום תקופת הזיכיון שלהן

ועדת מרדכי של משרד התקשורת ממליצה על מהפכה בשוק השידורים בישראל: המרוויחה הגדולה של המלצות הוועדה היא "ישראל 10", זכיינית ערוץ 10, אשר תוכל לעבור משיטת הזיכיונות לשיטת הרישיונות כבר בינואר 2012 או לחילופין בינואר 2014. באשר לערוץ 2 נקבע כי הזכייניות יוכלו לעבור לשיטת הרישיונות החל מינואר 2012 או לחילופין ב-2015, תום מועד תקופת הזיכיון שלהן.

בשני המקרים הרישיונות יינתנו למשך תקופה של 15 שנה, כאשר בתום כל תקופה קיימת אופציית הארכה ל-15 שנים נוספות.

הוועדה גם ממליצה על שורה של שינויים מבניים במערך שידורי הטלוויזיה בישראל, זאת באמצעות חקיקה ראשית וחקיקת משנה במהלך שנת 2009, דבר שיאפשר את יישומם במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בהמלצות.

מהמלצות ועדת מרדכי כפי שמוצגות היום (א') עולה כי יש להעניק רישיונות לשידור ערוץ מרכזי (ברודקאסט) לכל דורש העומד בתנאי סף, ללא הליך מכרזי. לבעל הרישיון תינתן זכות שימוש באפיק לשידוריו, וכן זכות שימוש בסימן המסחר של הערוץ ושידורים אלה יופצו באופן חופשי באמצעות מערך ההפצה הקרקעי (בגיבוי לווייני) של הרשות השנייה - ה-DTT וכן באמצעות שידוריהן של חברות הכבלים והלוויין.

המשמעות של מעבר משיטת זיכיונות לרישיונות באה לידי ביטוי גם בדמי התמלוגים המשולמים על-ידם למדינה. הוועדה קובעת כי בעל רישיון לשידורי ערוץ מרכזי לא יחויב בתשלום תמלוגים למדינה, וכי ברגע שהזיכיונות של היום יומרו ברישיונות לא תחול חובת תשלום תמלוגים למדינה, החל ממועד תחילת שידוריהם על-פי הרישיון.

על-פי המלצות הוועדה שמונתה כבר לפני מספר חודשים על-ידי שר התקשורת אריאל אטיאס שמסיים בימים אלה את תפקידו כשר, רישיונות לא יינתנו למי שבתום תקופת הזיכיון שלו לא עמד במלוא מחוייבויותיו. המשמעות היא שערוצים 2 ו-10 אשר יהיו מעוניינים בקבלת רישיון, יצטרכו להסדיר את כל חובות העבר שלהם בטרם יקבלו את הרישיון.

הכללים והחובות שיחולו על בעל רישיון יהיו אלה הקיימים כיום בחוק הרשות השנייה לגבי בעלי הזיכיון, ובעיקר חובות התוכן, זאת תוך התאמות שיקבע הגוף המסדיר. על בעל הרישיון יחולו מחוייבויות בעניין הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה של תוכניות המשודרות בערוץ באותה שנה, הוצאה שנתית לתפעול השוטף של חברת החדשות, אפשרות רכישת שידורי חדשות, הוצאה שנתית לשם הפקת תוכניות סוגה עילית והיקף שידורן, שעות השידור של תוכניות מסוגה עילית, שידור תוכניות בערבית וברוסית, וחובת ביצוע הפקה מקומית וההפקה המקומית הקנויה.

יוגדלו סמכויות האכיפה

מעבר לבדיקה השוטפת של עמידת בעלי הרישיון במחוייבויותיהם, תיעשה בדיקה נוספת, אחת ל-5 שנים אז ייבחנו עמידתם של בעלי הרישיונות במחוייבויות בתחום התוכן. במקרה שבעל הרישיון לא יעמוד במחוייבויותיו, ניתן יהיה לבטל את רישיונו לאלתר - אלא אם כן ישתכנע כי קיימות סיבות שהצדיקו זאת ואז תתאפשר השלמת המחוייבויות בתוך שנה מתום הבדיקה.

עוד נקבע כי סמכויות האכיפה הקיימות כיום יגדלו, ובנוסף לערבות שיפקיד בעל הרישיון, להבטחת מילוי הוראות הדין והרישיון, הוא יהיה מחויב להפקיד ערבות נוספת על מנת להבטיח את כלל מחוייבויותיו לביצוע הפקות מסוגה עילית. במקרה שבעל הרישיון יפר את מחוייבויותיו לביצוע הפקות מסוגה עילית יחלט הגוף המסדיר מתוך הערבות הספציפית את סכום שווי ההפרה לביצוע הפקות מקומיות. הסכום שיועבר, יוכר בחלקו לצורך עמידת בעל הרישיון במחוייבויות.

הוועדה ממליצה גם כי תינתן לבעלי רישיונות חדשים את הגנות הינוקא הקבועות בחוק הרשות השנייה כפי שניתנו לערוץ 10 אולם, הן לערוץ 2 והן לערוץ 10 לא יינתנו הקלות אלה. עוד נקבע כי בעלי הרישיונות ישדרו חדשות, ובמקרה שבעתיד יהיו למעלה מ-4 בעלי רישיונות, יבחן הגוף המסדיר את הצורך בשידור חדשות בכל הערוצים.

כאמור, הוועדה ממליצה כי כבר החל מינואר 2012 ניתן יהיה לעבור לשיטת הרישיונות. את הבקשות יגישו כבר ב-2011 במועד שייקבע בהמשך.

לגבי קשת ורשת ממליצה הוועדה כי להן תינתן אפשרות להגיש בקשה להמיר את זיכיונם ברישיון בשני מועדים - 2012 או לחילופין מועד תום תקופת זיכיונם אוקטובר 2015. אם גם קשת וגם רשת יבקשו להחליף את זיכיונן ברישיון כבר ב-2012, הגוף המסדיר יפרסם מכרז, על השימוש באפיק 22 ובסימן המסחרי 2 החל מינואר 2012, וכן על הבעלות בחברת החדשות של הערוץ. המכרז יערך בין כל הגורמים המבקשים להיות בעלי רישיון לערוץ מרכזי.

אם קשת ורשת יבקשו להמשיך ולהחזיק בזיכיון עד תום תקופתו (2015), יתפרסם המכרז רק ב-2015 על שימוש באפיק 22, בסימן המסחור "2" ועל הבעלות בחברת החדשות של הערוץ.

אופק לערוץ 10

באשר ל"ישראל 10" נקבע כי מועצת הרשות השנייה תאריך את זיכיונו עד לינואר 2012, זאת אם תקבל את הסמכות לעשות זאת. במקרה שכן, יוכל בעל הזיכיון בערוץ 10 לפנות לגוף המסדיר בבקשה להאריך את זיכיונו בשנתיים נוספות (עד לחודש ינואר 2014), ובמקרה שהזיכיון יוארך - יוכל ערוץ 10 לבקש את החלפת זיכיונו ברישיון בסוף תקופת הזיכיון. בדומה לערוץ 2, גם במקרה זה יפורסם מכרז על השימוש באפיק 10, בסימן המסחר "10" ועל הבעלות בחברת החדשות, בין כל הגורמים המבקשים להיות בעלי רישיון לערוץ.

במקביל כאמור, יש לערוץ 10 אפשרות לפנות לגוף המסדיר בבקשה להמיר את זיכיונו ברישיון החל מינואר 2012. אם הדבר יאושר, אזי פרסום המכרזים ביחס לאפיק, לסימן המסחרי ולבעלות על חברת החדשות יפורסם במועד זה. אם מועצת הרשות השנייה תחליט שלא להאריך את זיכיונו של ערוץ 10 ותפרסם מכרז להענקת זיכיון להפעלת הערוץ, תקבע המועצה במסגרת תנאי המכרז, כי הזוכה במכרז יהיה רשאי לבקש רישיון, אם עמד במחוייבויותיו, בשנת 2012 או בשנת 2015.

כמו כן נקבע כי בשנת 2012 תיבחן כניסתם של ערוצים נוספים למערך השידור הדיגיטלי, בנוסף לערוצים הקבועים כיום (2, 10, 1, 22 ו-99).

באשר לשידורי פרסומת בכבלים ובלוויין הוחלט כי יידחה המועד לתחילת שידורי פרסומת על-ידי הכבלים עד לינואר 2012. בעניין חבילת הבסיס הצרה בכבלים ובלוויין ממליצה הועדה כי יישום החובה להציע חבילה זו יידחה לאוגוסט 2012 וכי החל מאותו מועד, חברות הכבלים והלוויין, בתמורה לתשלום דמי גישה על-ידי הלקוח, יחויבו להציע חבילת בסיס צרה הכוללת את 5 הערוצים הפתוחים לציבור, ערוצי ברודקאסט נוספים ככל שיהיו, וערוצים נוספים ובהם ערוצים בעלי רישיונות המיוחדים וערוצים הייעודיים אשר יופצו לכלל המנויים מבלי לגבות תשלום מעבר לדמי הגישה, אולם הערוצים הללו ישלמו לכבלים וללוויין דמי מעבר. עם תחילת מועד אספקת חבילת בסיס צרה, יבוטלו לגמרי התמלוגים אותם משלמות חברות הכבלים והלוויין למדינה בהיקף של 2.5% מהכנסותיהן.

באשר לערוצים הייעודיים נקבע כי לאחר שיותרו פרסומות בכבלים ובלוויין, הערוצים הייעודיים יהיו רשאים לבקש מהגוף המסדיר להחליף את הרישיון שניתן להם, לרישיון מיוחד לשידורי כבלים, שאינו רישיון למשדר ערוץ ייעודי, ולגבות דמי מנוי.

הוועדה קוראת להקמת רשות לאומית לתקשורת ואף המליצה כי אם מסיבות שונות לא תוקם רשות לאומית לתקשורת, מומלץ לפעול לאיחוד שני הגופים המסדירים את תחום השידורים בישראל - הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין, לגוף אחד, כשלב ראשון בדרך להקמת רשות לאומית לתקשורת.

הוועדה דנה גם בנושא עמלות הפרסום והתוכן השיווקי וקבעה כי משרדי הממשלה יבחנו את הצורך ואת אופן ההסדרה הנדרש, בעניין עמלות הפרסום, בכל אמצעי המדיה, במגמה לסיים זאת עד מחצית שנת 2010.

ערוץ 10: "אין פיתרון מיידי למשבר"

מערוץ 10 נמסר בתגובה: "אנו מברכים על ההבנה שהמבנה הרגולטורי הנוכחי אינו עומד במבחן המציאות הכלכלית, ובדומה לכל מדינות העולם המערבי גם מדינת ישראל תאפשר פתיחת תחרות מלאה בשוק הטלוויזיה המסחרי. הועדה הבינה כי אין הצדקה טכנית או כלכלית להתייחס לערוצי הטלוויזיה כמשאב טבע מוגבל וצריך לפתוח תחרות מלאה וחופשית בין כל גורם שמעוניין בקבלת רישיון שידורים. אנו נידרש ללימוד מעמיק של הרפורמה המוצעת, אולם בכל מקרה אין בה פיתרון מיידי למשבר הנוכחי בו מצוי הענף. אנו ממתינים למינוי של שר תקשורת חדש, אשר יידרש להוביל את חילוץ התעשייה מהמשבר בו היא מצויה".

מחברת HOT נמסר בתגובה: הטלוויזיה המסחרית זכתה להקלות נכבדות, בעוד שאנו קיבלנו גזירות בלתי אפשריות המהולות בסוכריות קטנות. ברור שאיננו מתכוונים לעבור לסדר היום על החלטות הוועדה".

מחברת yes נמסר בתגובה: "לא יעלה על הדעת כי את הפגיעה אנו נחווה כבר עכשיו, בימים קשים אלו של משבר כלכלי עולמי בעוד שההבטחה למענה צפויה רק בשנת 2012".

מזכיינית ערוץ 2 רשת לא נמסרה תגובה.

עיקרי הדברים:

* יוענקו רישיונות לשידור ערוץ מרכזי (ברודקאסט) לכל דורש העומד בתנאי סף, ללא הליך מכרזי.

* בעלי רישיון לשידורי ערוץ מרכזי לא יחויבו בתשלום תמלוגים למדינה.

* הכללים והחובות שיחולו על בעל רישיון יהיו אלה הקיימים כיום בחוק הרשות השנייה לגבי בעלי הזיכיון.

* אחת ל-5 שנים ייבחנו עמידתם של בעלי הרישיונות במחוייבויות בתחום התוכן.

* בשנת 2012 תיבחן כניסתם של ערוצים נוספים למערך השידור הדיגיטלי.

* מועצת הרשות השנייה תאריך את זיכיונו של ערוץ 10, ואם הזיכיון יוארך - יוכל ערוץ 10 לבקש את החלפת זיכיונו ברישיון בסוף תקופת הזיכיון.

* המועד לתחילת שידורי פרסומות בכבלים ובלוויין ידחה עד לינואר 2012.

הירושה של אטיאס / פרשנות - יעל גאוני

שר התקשורת, אריאל אטיאס, יוצא ממשרד התקשורת כשהוא משאיר על השולחן ספר עב כרס על איך באמת צריך להראות שוק השידורים בישראל. אטיאס, שנמנע לאורך כל הקדנציה שלו להיכנס לתחום המדיה והשידורים, הבין בחודשים האחרונים לכהונתו כי אין ברירה, וכי מדובר במעשה שחייב להיעשות.

אז נכון, הכל התחיל מהרצון להוציא את ערוץ 10 מהתסבוכת שאליו נקלע ולאפשר לו אופק מספק כדי שיאפשר לו להשיב את חובות העבר שלו. אולם, במקביל לטיפול בערוץ 10 החליטה ועדת מרדכי לפתוח את כל נושא השידורים ולבצע מהפכה אמיתית בתחום.

המלצות הוועדה ללא ספק נותנות גושפנקא להארכת הזיכיון של ערוץ 10, אך הן גם מסדירות עוד הרבה דברים אחרים - שחלקם לא צפויים להיות מקובלים על השחקנים בשוק.

על-פי הערכות, המהפכה אותה משאיר אטיאס, בשלב זה בכתובים, מקובלת גם על ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, אשר צפוי בשלב הראשון להכריז על מיזוגן של המועצות הציבוריות - הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין. על המועצה הממוזגת כבר תחול החובה להוציא את ההמלצות לפועל.

צרו איתנו קשר *5988