גם אפריקה מגורים מפרסמת את חשיפותיה לאפריקה ישראל

עיקר החשיפה של אפריקה מגורים נובע מערבויות שנתנה אפריקה ישראל לבנקים בגין מימון שלושה פרוייקטים של אפריקה מגורים בסך של כ-30 מיליון שקל ■ בנוסף קיימת התחייבות לשיפוי לצד שלישי בקשר עם "פארק עסקים רחובות" בהיקף דומה

לאחר שחברות בנות נוספות של אפריקה ישראל פירסמו, בהתאם לדרישת רשות ניירות ערך את חשיפתן לחברה האם, מפרסמת היום (ג') גם חברת אפריקה מגורים את החשיפות שלה, זאת על רקע אי-הודאות בנוגע ליכולתה של אפריקה ישראל לפרוע את מלוא התחייבויותיה העתידיות במועדן, ארוע עליו דווחה החברה לראשונה ב-30 באוגוסט 2009. עיקר החשיפה של אפריקה מגורים נובע מערבויות שנתנה אפריקה ישראל לבנקים בגין מימון פרוייקטים של אפריקה מגורים בסך של כ-30 מיליון שקל. בנוסף קיימת התחייבות לשיפוי לצד שלישי בקשר עם "פארק עסקים רחובות" שנתנה אפריקה ישראל לחברה ועל רקע הנסיבות הקיימות יתכן שלא תעמוד בהן.

התקשרויות עם חברות מקבוצת אפריקה ישראל - דניה סיבוס משמשת כקבלן מבצע של מספר פרויקטים של החברה, חלקם במשותף עם צדדים שלישיים. במספר פרויקטים העמידה דניה סיבוס בע"מ ערבויות של אפריקה ישראל חלף ערבויות פיננסיות. היקף הערבויות שהעמידה אפריקה ישראל כאמור אינו מהותי. להערכת החברה, בשים לב לכך שלכל הפרויקטים שלה אשר בהקמה ליווי בנקאי סגור, כי התשלום לדניה סיבוס בע"מ מתבצע לשיעורין כנגד התקדמות העבודות בכל פרויקט ולנוכח קיומם של גורמים נוספים שיוכלו לקחת על עצמם את השלמת הפרויקטים במקרה הצורך, להערכת החברה לא צפויה לה חשיפה מהותית בהקשר זה.

ערבויות אפריקה ישראל לאפריקה מגורים - אפריקה ישראל ערבה כלפי בנק לאשראים שהחברה נטלה למימון שלושה פרויקטים שונים, שסכומם נכון להיום מסתכם בכ- 30 מיליון שקל. בהתאם לתנאיהם של הסכמי מימון אלה, הרעה במצבה הפיננסי של אפריקה ישראל עלולה, לכאורה, להקים לבנק המלווה טענה אפשרית לקיומה של עילה להעמדה לפירעון מיידי. עם זאת, לאור העובדה שאשראים אלו מובטחים בבטוחות נוספות לרבות שעבודים על הפרויקטים וכן בשים לב למצבם של הפרויקטים ולמצבה הפיננסי של החברה, להערכת החברה, לא צפויה דרישה או טענה מצידו של הבנק בהקשר זה.

הסכמים לניהול פרויקטים של אפריקה ישראל - מכוח הסכמים המפורטים בדו"חות החברה, החברה זכאית לדמי ניהול בגין מתן שירותי ניהול במסגרת שלושה פרויקטים של
אפריקה השקעות ושותפויות של אפריקה השקעות ("סביון החדשה" בסביון, "סביוני ים" בקרית ים ו- "סביוני נצר" בנצר סירני). בשנת 2008 הסתכמו הכנסות החברה משירותי הניהול בכ- 5 מליון שקל ובמהלך 6 החודשים שהסתיימו ביום 30.6.2009 - בכ- 10.8 מליון שקל. להערכת החברה, בשים לב לכך שמדובר בפרויקטים רווחיים, המצויים בשלבים מתקדמים, ובשים לב שדמי הניהול נגבים מתוך תקבולי המכירות, שינוי לרעה במצבה הפיננסי של אפריקה השקעות לא צפוי להשליך על התקשרותה עם החברה בהסכם זה.

הסכמים למתן שירותים שונים לאפריקה ישראל - מכוח הסכם המפורט בדו"חות החברה מעניקה אפריקה מגורים לאפריקה ישראל שירותי ניתוח כלכלי בתחום הנדל"ן ושירותי תב"ע ורישום מקרקעין, וכן שירותי ניהול שונים לפרוייקטים תמורת תשלום רבעוני המסתכם לתאריך דוח זה בכ- 650 אלפי שקל. בשנת 2008 הסתכמו הכנסות החברה מהשירותים האמורים בכ- 2.6 מליון שקל ובמהלך 6 החודשים שהסתיימו ביום 30.6.2009 - בכ- 1.3 מיליון שקל. להערכת החברה, הרעה במצבה הפיננסי של אפריקה השקעות עשויה להוביל לצמצום בצריכתם של שירותים אלה עד הפסקתם המוחלטת ובהתאם להפחתה בהכנסות החברה ממתן שירותים אלה.

הסכם לקבלת שירותי ניהול מאפריקה ישראל - מכוח הסכם שפרטיו מצויים בדוחות החברה מעניקה אפריקה ישראל לאפריקה מגורים שירותי ניהול, ייעוץ, ליווי, משרד ומנהלה, בתמורה לתשלום רבעוני המסתכם בכ- 350,000 שקל. הואיל ומתן השירותים על
פי הסכם זה אינו כרוך בעלויות כספיות מצידה של אפריקה ישראל שכן הוא מתבסס על
תשתיות ומשאבי ניהול קיימים שלה, להערכת החברה ההרעה במצבה הפיננסי של אפריקה
ישראל, כשלעצמה, אינה צפויה לגרום להפסקת התקשרות זו.

התחייבות לשיפוי בקשר עם "פארק עסקים רחובות" - בין אפריקה מגורים לבין צד שלישי, שרכש מממנה זכויות במקרקעין בפרויקט זה, קיימת מחלוקת שעיקרה טענות
הצד השלישי שהסכם המכר בין הצדדים ביחס לחלק מהמקרקעין לא השתכלל או שהוא זכאי לבטלו וכן לגבי התמורה שהתחייב הצד השלישי לשלם לחברה בגין הזכויות במקרקעין נשוא טענות הצד השלישי. אפריקה ישראל התחייבה כלפי החברה לשאת במקומה ו/או לשפות אותה, על פי קביעת פסק דין חלוט ו/או הסכם פשרה שיאושר על ידי אפריקה ישראל, לרכוש את זכויות הצד השלישי במקרקעין כאמור במקום אפריקה מגורים וכן לפרוע לחברה את חוב הצד השלישי לחברה בגין רכישת הזכויות במקרקעין המסתכם נכון לסיום הרבעון השני של השנה בכ 30.5 מליון שקל . הרעה במצבה הפיננסי של אפריקה ישראל עלולה לפגוע ביכולתה של אפריקה ישראל לעמוד בהתחייבותה זו לשיפוי החברה ובמקרה כאמור תשוב אפריקה מגורים להיות בעלת הזכויות במקרקעין ואולם לא תיפרע לחברה יתרת חוב הצד השלישי.

צרו איתנו קשר *5988