דור אלון בוחנת העברת נדל"ן לרבוע כחול נדל"ן בתמורה להקצאת מניות

לפי דיווח לבורסה, נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה של חברת האנרגיה יועברו בתמורה להקצאת מניות מהחברה האחות • הנכסים שיועברו כוללים את פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר, ואינם כוללים שטחים המשמשים את מתחמי התדלוק ואת פעילות קמעונאות המזון

מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון
מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון

דור אלון  בוחנת עסקה להעברת נכסים לרבוע כחול נדל"ן . לפי דיווח שהעבירה לבורסה החברה, שבניהול עמית זאב, התמורה תהיה הקצאת מניות רבוע נדל"ן. שתי החברות הן בשליטת אלון רבוע כחול, שבשליטת מוטי בן משה. הנכסים שיועברו כוללים את פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר, ואינם כוללים שטחים המשמשים את מתחמי התדלוק ואת פעילות קמעונאות המזון. בבעלות דור אלון נדל"ן מניב ונדל"ן בשלבי ייזום והקמה בשווי בספרים של כ-730 מיליון שקל נכון לסוף 2019.

בחברה מציינים כי לאור העניין של בעלת השליטה ימונו הדירקטורים החיצוניים בחברה כוועדה בלתי תלויה "שתפקידה לבחון את היתכנות וכדאיות ביצוע העסקה, לנהל משא ומתן על תנאיה, ולהביא את המלצותיה בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה". עוד מבהירים בחברה כי אם יוחלט לקדם את העסקה היא תובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ברוב מיוחד. כמו כן מציינים בחברה כי ביצוע העסקה כפוף, בין היתר, לעמידה בהוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, כך שהחברה לא תיחשב בעקבות ההקצאה כחברה המחזיקה ב"חברת שכבה" שלישית.

בחברה מעריכים כי "העסקה עשויה לתרום לחברה, במספר מישורים ובכלל זה - פיזור החשיפה למספר רב של נכסי מקרקעין חלף חשיפה למספר מצומצם של נכסי מקרקעין, החלפת נכסי מקרקעין בפיתוח בהחזקה מניבה, הגדלת הגמישות הפיננסית באמצעות החזקה במניות סחירות חלף החזקה בנדל"ן, צמצום הצורך בגיוס מקורות פיננסיים בהיקפים מהותיים לצורך פיתוח נכסי המקרקעין, פינוי יכולות פיננסיות לטובת
התפתחות עסקית בתחומי האנרגיה, תחבורה, קמעונאות נדל"ן סובב מתחמי התדלוק ותחומי פעילות חדשים נוספים ושיפור מיצובה העסקי והפיננסי של החברה".

צרו איתנו קשר *5988