הכנסת אישרה סופית את חוק התקציב ההמשכי

הכנסת אישרה ללא מתנגדים את הצעת חוק יסוד משק המדינה, והצעת חוק יסודות התקציב הקובעות הסדר חדש לגבי אופן ההתנהלות התקציבית של הממשלה בשנה שלא אושר לגביה חוק תקציב

בני גנץ / צילום: טל שחר - ידיעות אחרונות
בני גנץ / צילום: טל שחר - ידיעות אחרונות

מליאת הכנסת אישרה סופית את החוקים המסדירים את תקציב המנגנון ההמשכי ומונעים משבר תיקצוב במשרדי הממשלה. הכנסת אישרה ללא מתנגדים את הצעת חוק יסוד משק המדינה, והצעת חוק יסודות התקציב הקובעות הסדר חדש לגבי אופן ההתנהלות התקציבית של הממשלה בשנה שלא אושר לגביה חוק תקציב - שנת תקציב המשכי. ההצעות קובעות תיקון של קבע לגבי מנגנון התקציב ההמשכי וכן קובעות הוראת שעה להסדרת התקציב ההמשכי בשנת הכספים 2021, שמטרתה לאפשר כי תקציב זה יתבסס גם על התוספות התקציביות שהוקצו לשנת 2020: קופסאות הקורונה והגדלת בסיס התקציב.

במסגרת תיקון שעבר בוועדת הכספים, נקבע כי מנגנון התקציב ההמשכי יוצמד לשיעור הגידול באוכלוסייה ולא למדד המחירים לצרכן, השינוי יגדיל את תקציב המדינה לשנת 2021 ויעמידו על 419 מיליארד שקל. ההצמדה עפ"י התיקון, תהיה לממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלוש השנים שקדמו לשנה הקודמת לשנת התקציב ההמשכי. ממוצע הגידול ל-3 השנים האחרונות לפיו חושבה ההגדלה לתקציב ההמשכי ל-2021 עומד על 1.9%.

עד נקבע כי התוכנית הכוללת את פירוט הוצאות הממשלה תונח על שולחן הממשלה וועדת הכספים לא יאוחר מחודש לאחר תחילת התקציב ההמשכי, כאשר אחת לחודש יועבר דיווח לוועדת הכספים על מימוש התקציב. במסגרת השינויים שונתה שיטת העדכון של מנגנון התקציב ההמשכי, והובהר אילו סוגי הוצאות הממשלה יכולה להוציא ולהתחייב לגביהם במסגרת תקציב שכזה, וכן מהן גבולות ההוצאה של הממשלה ומהן גבולות ההתחייבויות שהיא יכולה לקחת על עצמה במסגרת תקציב המשכי. עוד הוסדר מנגנון השימוש בעודפי תקציב במסגרת תקציב המשכי. מטרת השינויים הינה להעמיד תקציב המשכי ראוי וסדיר ככל הניתן במסגרת המגבלות, לשנת 2021, וכן למקרים עתידיים בהם תיכנס המדינה לתקציבים המשכיים ממושכים.

החוק קובע הפרדה בין הרכיבים השונים שאותם רשאית הממשלה להוציא במסגרת תקציב המשכי (12/1 מההוצאה הממשלתית שהייתה מותרת בשנה הקודמת): הוצאה המותנית בהכנסה, הוצאה של מפעלים עסקיים בשנת הכספים הקודמת, והחזר חובות קרן. התיקונים קובעים שהממשלה תהיה רשאית להתחייב להוצאות בכל אחד מהרכיבים הללו, בהתאם לסכומים הקבועים לכל רכיב בתקציב ההמשכי, כולל סכומי התחייבויות העבר. בנוסף נקבע שהרשאה להתחייב לא תגדיל את ההוצאות מעבר למסגרת התקציב ההמשכי, ותתאפשר רק במידה וקיום ההתחייבויות ייעשה עד תום שנת הכספים העוקבת.

לעניין עודפים נקבע, כי במידה ונותר עודף בחוק התקציב השנתי הקודם, הממשלה תהיה רשאית להתחייב בתקציב המשכי לעד 85% מסכום העודפים הכולל, ובלבד שההתחייבות תהיה לצורך ביצוע פעולה שעבורה נועד אותו סכום בחוק התקציב השנתי הקודם, ובתנאי שהתחייבות זו לא תגדיל את ההוצאה מעבר למסגרת התקציב ההמשכי. בנוסף נקבעה בחוק-יסוד: משק המדינה הוראת שעה שלסכומים שרשאית הממשלה להוציא בשנת 2021, יתווספו "קופסאות קורונה" עד לאישור התקציב לשנה זו, כפי שנקבע ביחס לשנת .2020

קודם לכן אישרה מליאת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק השכר הממוצע המשנה את חישוב עדכוני השכר של חודש ינואר וחישובים נוספים. השינוי נדרש שכן נוכח משבר הקורונה וצמצום פעילות המשק פוטרו והוצאו לחופשה ללא תשלום מאות אלפי עובדים, רובם בעלי שכר נמוך יחסית. עקב כך בשנת 2020 עלה השכר הממוצע במשק בצורה משמעותית ולא טבעית, שכן בחישוב השכר הממוצע לא נכללו מאות אלפי עובדים בעלי שכר נמוך יחסית שלא עבדו באותה תקופה. התיקון נועד למנוע את ההעלאה החריגה בשכר במגזר הציבורי, שהייתה אמורה להיווצר בשל כך.

קודם לכן היהעיכוב באישור חקיקת הבזק לחוק התקציב ההמשכי בשל התנגדות של כחול לבן. ועדת הכנסת הייתה אמורה להצביע על פטור מהנחה כדי לאפשר הצבעה על חוק התקציבים במליאת הכנסת לאחר שאושר לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים. אלא שדקות קודם הכינוס הצפוי - הדיון בוטל.

מבדיקה התברר כי כחול לבן התנגדה לקידום בטרם יממש שר האוצר ישראל כ"ץ הבטחות שנתן לטענת אנשי כחול לבן להגדלת תקציבים במשרדי ממשלה שבהם מחזיקים שרי המפלגה. "כ"ץ חילק וחילק לכולם - את המשרדים שלנו הוא משום מה שכח", אמר לגלובס אחד מחברי הכנסת של כחול לבן. הנימוק הרשמי של כחול לבן: החוק חסר אחריות ושקיפות ויש לקבע בו מסגרת תקציבית מאושרת לכל משרדי הממשלה.

צרו איתנו קשר *5988