FCR של גזית גלוב מכפילה את אחזקתה בקרן הריט הקנדית Allied Properties

הזרוע הקנדית של גזית גלוב תגדיל אחזקותיה בקרן הריט תמורת הקצאת מניות ביחס של 0.81 מניות שלה לכל יחידת השתתפות של Allied Properties ; לא מתכוונת להגיש הצעת רכש לקרן ; לפי השער של פירסט קפיטל ביום שישי, התמורה הנגזרת מהעסקה נאמדת ב-31.8 מיליון דולר קנדי

חברת הנדל"ן First Capital Realty (הלא היא FCR ), שבשליטת גזית גלוב מבצרת אחזקתה בקרן ה-RITT הקנדית Allied Properties. הזרוע הקנדית של החברה שששליטת חיים כצמן ודורי סגל תגדיל אחזקותיה בקרן ה-REIT (קרן להשקעות בנדל"ן, ראו הסבר בהמשך) באמצעות הקצאה של מניותיה - ביחס של 0.81 מניות שלה לכל יחידת השתתפות של Allied Properties.

גזית גלוב מחזיקה ב-53% ממניותיה של FCR, הנסחרת בבורסה בטורונטו לפי שווי-שוק של 1.62 מיליארד דולר קנדי, מאחר ומתחילת השנה ירדה המניה בבורסה הקנדית ב-5.1%. החברה FCR תרכוש את יחידות ההשתתפות מידי משקיעים מוסדיים, והיא אינה מתכוונת להגיש הצעת רכש לקרן ה-REIT הקנדית.

פירסט קפיטל רכשה כ-1.77 מיליון יחידות השתתפות של Allied Properties, ולפי שער הנעילה של מנייתה ("המטבע" בו היא משלמת עבור יחידות ההשתתפות), הדבר מגלם ליחידות הנרכשות תמורה כוללת של 31.8 מיליון דולר קנדי, לפי 14.58 דולר קנדי לכל יחידת השתתפות של Allied Properties. מניית פירסט קפיטל ננעלה ביום שישי האחרון בשער 18 דולר קנדי.

FCR תחזיק לאחר הרכישה כ-3.45 מיליון יחידות השתתפות בקרן ה-REIT הקנדית, ומכאן שיחידות ההשתתפות הנרכשות הן בשיעור 5.63% מהקרן, קרי טרם הרכישה החזיקה FCR ב-5.37% בלבד, מה שמלמד על הכפלת החזקותיה בעסקה זו. העסקה, יצוין, כפופה לאישור הבורסה בטורונטו, ולתנאים נוספים - ובהם מנגנון להתאמת המחיר בתוקף למשך חצי שנה ממועד סגירת העסקה. החברה מעריכה כי העסקה תושלם ביום שלישי הבא - ה-17 בפברואר.

פירסט קפיטל ציינה בהודעה רשמית מטעמה כי היא מתכוונת לרכוש את יחידות ההשתתפות למטרת השקעה בלבד, ואולם ציינה כי בכוונתה "לחקור שיתופי פעולה במסגרת הזדמנויות עסקיות". למרות העובדה שציינה כי אין בכוונתה להגיש הצעת רכ לקרן, לא לא פסלה החברה הקנדית של גזית גלוב את הדבר מכלל אפשרות.

קרן ריט (REIT - Real Estate Investment Trust, השקעה בנדל"ן בנאמנות, בתרגום חופשי) היא שותפות נדל"ן אמריקנית סחירה שעליה לחלק דיבידנד שנתי של יותר מ-90% מהכנסתה החייבת במס. מרבית הכנסותיה של קרן הריט צריכות לנבוע מנכסים מניבים או מריבית על משכנתאות. כקרן ריט, פטורה השותפות מתשלום מס הכנסה, בו חייבים השותפים הזוכים לדיבידנד.

העסקה הזו מגיעה פחות מחודש לאחר ש-Equity 1 (אקוויטי 1 ), זרוע הנדל"ן בארה"ב של גזית גלוב הישראלית, הודיעה על הגדלת אחזקותיה בקרן הנדל"ן Dim Vastgoed (סימול: 2070288.AS) במבנה דומה. תחת המתווה ההוא, קרן הריט האמריקנית רכשה 24% מיחידות ההשתתפות של הקרן ההולנדית הנסחרת בבורסה באמסטרדם ובכך הגיעה לאחזקה של 73.3%. העסקה אינה במזומן, אלא במתווה של החלפת יחידות השתתפות, כאמור.

FCR תפרסם את דו"חותיה הכספיים לשנת 2008 כולה ביום שישי ה-6 במארס, ותקיים שיחת ועידה מקוונת ב-20:00, שעון ישראל. ההכנסות משכר דירה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008 עלו ב-8.7% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2007 ל-304.5 מיליון דולר קנדי. ה-FFO, תזרים תפעולי נקי, המשמש כאינדיקטור חלופי לרווח הנקי כשמדובר בחברות נדל"ן (רווח נקי בנטרול הוצאות חד פעמיות ובתוספת פחת), גדל ב-16% ל-107.3 מיליון דולר קנדי, בניכוי הוצאה חד-פעמית שלא במזומן של Equity 1.

צרו איתנו קשר *5988